Зарплата Оклад

Я работаю 183 часов в месяц, работодатель должен мне оплачивать переработанные часы, или эти часы входят в оклад зарплату.

  • Nume: Vladimir Pascal
  • Data: 2024-01-11
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2024-02-01

Prevederile pentru munca suplimentara sunt stabilite la Art.104 din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova. În conformitate cu alin.(1) se consideră muncă suplimentară munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă prevăzute la art.95 alin.(2), la art.96 alin.(2)-(4), la art.98 alin.(3) şi la art.99 alin.(1). Astfel, în conformitate cu alin.(2) din Art.95, programul normal de lucru al angajaților întreprinderii nu poate depăși 40 de ore pe săptămână. Totodată, Art.96 stabileste un timp de munca saptamanal redus pentru anumite categorii de salariati: a. 24 de ore – pentru lucrătorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani; b. 35 de ore – pentru lucrătorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, precum și pentru cei angajați în muncă cu condiții de muncă periculoase, conform listei aprobate de Guvern; c. pentru anumite categorii de lucrători a căror muncă necesită un efort intelectual și psiho-emoțional sporit, durata programului de lucru este stabilită de Guvern și nu poate depăși 35 de ore pe săptămână; d. 30 de ore pe săptămână (fără a aduce atingere dreptului la salariu și a altor drepturi prevăzute de legislația în vigoare) - pentru persoanele cu handicap grav și grav (nu au dreptul la beneficii mai mari). De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că alin.(3) din art. 98 din stabilește că repartizarea timpului de muncă se poate efectua în cadrul unei săptămâni de lucru comprimate, formată din patru sau patru zile și jumătate, cu condiția ca durata timpului de muncă săptămânal să nu depășească 40 de ore. Un angajator care introduce o săptămână de lucru comprimată este obligat să respecte reglementările speciale privind durata programului zilnic de lucru pentru femei și tineri. Alin.(1) Art. 99 din Codul muncii prevede că întreprinderile pot introduce înregistrarea sumară a timpului de lucru, cu condiția ca durata acesteia să nu depășească numărul de ore de lucru stabilit de Codul muncii. În același timp, perioada contabilă nu trebuie să depășească un an, iar durata zilnică a timpului de lucru (în tură) nu poate depăși 12 ore. De menționat că, în conformitate cu Alin.(2) al art. 104 din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova, implicarea în munca suplimentară se efectuează de către angajator fără acordul salariatului numai: – să efectueze lucrări în scopul apărării țării, prevenirii unui accident industrial sau eliminării consecințelor unui accident industrial sau dezastrului natural; – să efectueze lucrări de eliminare a situațiilor neprevăzute care ar putea perturba funcționarea normală a serviciilor de alimentare cu apă și energie electrică, canalizare, servicii poștale, servicii de comunicații și informare, comunicații și transport public, uzine de distribuție a combustibililor, instituții medicale. Posibilitatea de a fi implicat în muncă suplimentară se realizează de către angajator cu acordul scris al salariatului, reglementată de Alin.(3) a Art.104 și se realizează: - în cazul în care este necesară finalizarea lucrării începute, care, din cauza unei întârzieri neprevăzute asociată cu condițiile tehnice ale procesului de producție, nu a putut fi finalizată în numărul normal de ore de lucru, în cazul în care neefectuarea acestei lucrări poate duce la avarii sau distrugerea proprietății angajatorului sau proprietarului, proprietate municipală sau de stat; - sa efectueze lucrari temporare de reparare si refacere a mecanismelor sau instalatiilor, in cazul in care defectarea acestora ar putea determina sistarea lucrarilor pe durata nedeterminata si pentru un numar mare de persoane; - să efectueze lucrări în cazul în care apar circumstanțe care ar putea duce la deteriorarea sau distrugerea proprietății întreprinderii, inclusiv a materiilor prime, materialelor și produselor finite; - sa continue munca daca salariatul inlocuitor nu se prezinta, daca munca nu permite pauza. În aceste cazuri, angajatorul este obligat să ia imediat măsuri pentru înlocuirea lucrătorului în ture cu un alt salariat. În alte cazuri, implicarea în muncă suplimentară este permisă cu acordul scris al angajatului și al reprezentanților angajaților. De asemenea, trebuie menționat că, în conformitate cu prevederile alin.(5) a Art.104 din Codul muncii, la cererea angajatorului, salariații pot efectua ore suplimentare pentru cel mult 240 de ore pe parcursul unui an calendaristic. Totodată, alin. (5 prim), stabilește că timpul maxim de lucru al salariaților nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, programul de lucru, inclusiv orele suplimentare, poate fi prelungit peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca timpul mediu de lucru calculat pe o perioadă de referință de patru luni calendaristice să nu depășească 48 de ore pe săptămână. În acelaşi timp alin. (8) admite ca în contractul colectiv de muncă sau în contractul individual de muncă să fie prevăzută posibilitatea de a compensa orele de muncă suplimentară cu ore libere plătite, cu acordul scris al părților. În acest caz, orele libere vor fi acordate în decurs de 30 de zile de la prestarea muncii suplimentare. Achitarea muncii suplementare. În conformitate cu prevederile Art.157 din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova: În cazul retribuirii muncii pe unitate de timp (cu salariu tarifar sau cu salariul funcției), munca suplimentară (art.104), pentru primele două ore, se retribuie în mărime de cel puţin 1,5 salarii de bază stabilite salariatului pe unitate de timp, iar pentru orele următoare - cel puţin în mărime dublă. În cazul retribuirii muncii în acord cu aplicarea sistemului tarifar de salarizare, pentru munca suplimentară se plăteşte un adaos de cel puţin 50 la sută din salariul tarifar al salariatului de categoria respectivă, remunerat pe unitate de timp pentru primele 2 ore, şi în mărime de cel puţin 100 la sută din acest salariu tarifar – pentru orele următoare, iar cu aplicarea sistemelor netarifare de salarizare – de 50 la sută pentru primele 2 ore şi, respectiv, 100 la sută din salariul minim stabilit pe unitate de timp – pentru orele următoare. Pentru munca suplimentară prestată în conformitate cu art. 104 alin.(8), salariatul primește plata ordinară stabilită pe unitate de timp și un număr de ore libere, remunerate conform salariului de bază, egal cu numărul de ore de muncă suplimentară prestată. Положения о дополнительных работах установлены в статье 104 Кодекса № 104 Кодекса. 154 от 28 марта 2003 г. Трудового кодекса Республики Молдова. В соответствии с частью (1) работа, выполняемая сверх нормальной продолжительности рабочего времени, предусмотренной частью (2) статьи 95, частью (2)-(4) статьи 96, частью (3) статьи 98 ) и часть (1) статьи 99. Так, в соответствии с пунктом (2) статьи 95 нормальная продолжительность рабочего времени работников общества не может превышать 40 часов в неделю. При этом ст.96 устанавливает сокращенную еженедельную продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников: а) 24 часа – для работников в возрасте от 15 до 16 лет; б) 35 часов – для работников в возрасте от 16 до 18 лет, а также для лиц, занятых на работах с опасными условиями труда, по перечню, утверждаемому Правительством; в) для отдельных категорий работников, труд которых требует повышенного интеллектуального и психоэмоционального напряжения, продолжительность рабочего графика устанавливается Правительством и не может превышать 35 часов в неделю; г. 30 часов в неделю (без ущерба для права на заработную плату и других прав, предусмотренных действующим законодательством) – для людей с тяжелыми и тяжелыми нарушениями (они не имеют права на более высокие льготы). Следует также учитывать, что пункт (3) ст. 98 ГФ устанавливает, что распределение рабочего времени может осуществляться в пределах сжатой рабочей недели, состоящей из четырех или четырех с половиной дней, при условии, что продолжительность еженедельного рабочего времени не превышает 40 часов. Работодатель, вводящий сокращенную рабочую неделю, обязан соблюдать специальные правила относительно продолжительности ежедневного рабочего графика для женщин и молодежи. Часть (1) статьи 99 Трудового кодекса предусматривает, что предприятия могут вводить сводный учет рабочего времени при условии, что его продолжительность не превышает количества рабочих часов, установленного Трудовым кодексом. При этом учетный период не должен превышать одного года, а ежедневная продолжительность рабочего времени (в смене) не может превышать 12 часов. Следует отметить, что в соответствии с абзацем (2) ст. 104 Кодекса №. 154 от 28-03-2003 Трудового кодекса Республики Молдова, привлечение к дополнительной работе осуществляется работодателем без согласия работника только: - для выполнения работ в целях обороны страны, предотвращения промышленной аварии или ликвидации последствий промышленной аварии или стихийного бедствия; - проводить работы по устранению непредвиденных ситуаций, которые могут нарушить нормальную работу служб водоснабжения и электроснабжения, канализации, почтовой связи, связи и информации, связи и общественного транспорта, топливораспределительных предприятий, медицинских учреждений. Возможность привлечения к дополнительной работе осуществляется работодателем с письменного согласия работника, что регламентируется пунктом (3) статьи 104 и осуществляется: - при необходимости завершить начатую работу, которая из-за непредвиденной задержки, связанной с техническими условиями производственного процесса, не могла быть завершена в нормальное количество рабочих часов, если невыполнение этой работы может привести порче или уничтожению имущества работодателя или собственника, муниципальной или государственной собственности; - производить временные работы по ремонту и восстановлению механизмов или установок, если их выход из строя может повлечь за собой приостановку работ на неопределенный срок и для большого количества людей; - выполнять работы при возникновении обстоятельств, которые могут привести к порче или уничтожению имущества предприятия, в том числе сырья, материалов и готовой продукции; - продолжать работу в случае неявки замещающего работника, если работа не позволяет сделать перерыв. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене вахтового работника другим работником. В остальных случаях привлечение к дополнительной работе допускается с письменного согласия работника и представителей работника. Следует также отметить, что в соответствии с положениями пункта (5) статьи 104 Трудового кодекса по требованию работодателя работники могут работать сверхурочно не более 240 часов в течение календарного года. В то же время, пункт (5 первый), устанавливает, что максимальная продолжительность рабочего времени работников не может превышать 48 часов в неделю, включая сверхурочную работу. В виде исключения продолжительность рабочего времени, включая сверхурочную работу, может быть увеличена сверх 48 часов в неделю при условии, что среднее рабочее время, рассчитанное за учетный период в четыре календарных месяца, не превышает 48 часов в неделю. В то же время п. (8) признает, что в коллективном трудовом договоре или в индивидуальном трудовом договоре предусмотрена возможность компенсации дополнительного рабочего времени оплачиваемыми свободными часами по письменному соглашению сторон. В этом случае бесплатные часы будут предоставлены в течение 30 дней с момента выполнения дополнительной работы. Оплата дополнительных работ. В соответствии с положениями статьи 157 Кодекса №. 154 от 28 марта 2003 г. Трудового кодекса Республики Молдова: При оплате труда за единицу времени (тарифным окладом или окладом по должности) дополнительная работа (ст. 104) за первые два часа оплачивается в размере не менее 1,5 установленной базовой заработной платы. для работника за единицу времени, а за последующие часы - не менее чем в двойном размере. В случае оплаты труда в соответствии с применением тарифной системы оплаты труда за дополнительную работу производится надбавка не менее 50 процентов тарифной заработной платы работника соответствующего разряда, оплачиваемого за единицу времени за первые 2 часа, и в размере не менее 100 процентов этого тарифного оклада - за последующие часы, а при применении нетарифных систем оплаты труда - 50 процентов за первые 2 часа и соответственно 100 процентов минимального оклада, установленного за единица времени – на последующие часы. За дополнительные работы, выполняемые в соответствии со ст. Часть (8) 104 работнику выплачивается обычная оплата, установленная за единицу времени, и количество свободных часов, оплачиваемых в соответствии с основным окладом, равным количеству выполненных часов дополнительной работы.