Grefier

Care sunt asemănările și deosebirile activității grefierului în instanța judecătorească pe cauze penale și pe cauze civile?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-02-06
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-02-10

Potrivit Legii Nr. 59 din 15-03-2007 privind statutul şi organizarea activităţii grefierilor din instanţele judecătoreşti, cauzele în materie civilă şi penală, cît şi alte cauze prevăzute de lege, se judecă cu asistenţa grefierului pentru înfăptuirea actului juridic. Tototdată grefierul constituie un sprijin în activitatea magistraţilor, competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor ce îi revin jucînd un rol important în buna funcţionare a instanţei judecătoreşti. Grefierul asigură, sub conducerea judecătorului sau preşedintelui instanţei judecătoreşti, suportul administrativ şi organizaţional pentru desfăşurarea eficientă a procesului de judecată cît şi alte atribuţii procedurale prevăzute de codurile de procedură civilă, de procedură penală şi cu privire la contravenţiile administrative. Grefierul este obligat, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procesul judiciar, indiferent de statutul acestora şi următoarele obligaţii: a) să respecte disci plina de muncă; b) să nu divulge datele şi informaţiile la care are acces în exerciţiul funcţiunii; c) în şedinţele de judecată să aibă o ţinută vestimentară corespunzătoare; d) să respecte normele deontologice ale profesiei; e) să partiei pe, în modul stabilit, la formarea continuă. În principiu, ca funcţie, nu există nici o deosebire între un grefier în instanţa civilă şi cea penală, doar că în dependenţă de procedură se conduce după prevederi legale diferite: în procedura civilă grefierul are atribuţii stabilite de Art.47 COD Nr. 225 din 30-05-2003 Cod de Procedură Civilă a Republicii Moldova, iar în procedura penală grefierul are atribuţii stabilite de Art.318 COD Nr. 122 din 14-03-2003 Cod de Procedură Penală a Republicii Moldova, care în principiu prevăd unele şi aceleaiaşi atribuţii cît şi obligaţii: îndeplineşte unele acte procedurale prin care contribuie la pregătirea şi dezbaterea cauzei în şedinţa de judecată, înştiinţează participanţii la proces despre locul, data şi ora dezbaterilor, verifică prezenţa lor în şedinţa de judecată, clarifică motivele neprezentării lor şi le notifică judecătorului, întocmeşte procesul-verbal al şedinţei, îndeplineşte indicaţiile judecătorului în vederea bunei organizări şi desfăşurări a acesteia.