27 October 2020

Scurt ghid pentru persoanele care s-au eliberat din locurile de detenție

O persoană care a fost eliberată din închisoare are aceleași drepturi și responsabilități ca orice alt cetățean.

Pentru o reintegrare reușită în societate, persoanele care se pregătesc să iasă la libertate sau au ieșit de puțin timp au nevoie de un set de informații și recomandări clare. De aceea am pregătit un ghid scurt, care îi poate ajuta pe oamenii care au fost izolați de societate să revină la o viața normală dincolo de gratii.

La crearea acestui ghid s-a folosit experiența „amară” a foștilor deținuți, care, după ce au trecut pragul penetenciarului, s-au trezit liberi și... într-o situație dificilă - nu știau unde să meargă și ce să facă. Recomandările au fost elaborate, ținându-se cont de actele juridice reglementatoare și legislația în vigoare.

Ghidul conține următoarele informații:

 • Despre documentele de care trebuie să dispună la ieșirea din penitenciar orice persoană eliberată;
 • Despre indemnizația socială unică pentru condamnați;
 • Despre eliberarea condiționată;
 • Despre angajarea în câmpul muncii;
 • Alte informații importante;
 • Coordonatele serviciului de asistență socială și asistență juridică;

 

De ce documente trebuie să dispui la ieșirea din penitenciar?

 

La ieșirea din penitenciar, fiecare deținut trebuie să aibă cu sine următoarele documente:

 1. buletinul de identitate, dacă există;
 2. o copie a certificatului de eliberare;
 3. o copie a sentinței;
 4. certificat de pensie;
 5. poliță de asigurare medicală (dacă există);
 6. certificatul de dizabilitate (dacă există).

Buletinul, carnetul de muncă și certificatul de pensie sunt eliberate persoanei condamnate la eliberare. În lipsa pașaportului, a carnetului de muncă și a certificatului de pensie în dosarul personal al persoanei condamnate, administrația instituției penitenciare întreprinde toate măsurile pentru a le obține. Buletinul de identitate în instituțiile penitenciare se perfectează în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Pentru a beneficia de acest serviciu, deținutul trebuie să depună o cerere scrisă către administrația instituției.

 

Indemnizație socială unică pentru condamnați

LEGE Nr. 145 din 02-07-2010 pentru modificarea articolului 151 din Legea nr. 297-XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie: Articol unic. - La articolul 151 din Legea nr. 297 –XIV din 24 februarie 1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 39 -41 , art. 171) , cu modificările ulterioare, alineatul ( 1) va avea următorul cuprins:      

"( 1) Persoanele care au executat pedeapsa închisorii cu excepţia celor cărora, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (5) şi ale art. 67 alin. (3) din Codul penal al Republicii Moldova, le-a fost înlocuită pedeapsa principală sub formă de amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii cu pedeapsa închisorii, la eliberarea din locurile de detenţie beneficiază de o indemnizaţie unică în mărime de 75% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent.”

Indemnizația este plătită în ziua eliberării de către instituția penitenciară din care este eliberat deținutul din fondurile prevăzute în acest scop în bugetul de stat.

Persoana eliberată din penitenciar primește un bilet pentru transport la locul de reședință. Costurile achiziționării unui bilet sau a îmbrăcămintei necesare sunt suportate de persoana condamnată. În absența banilor la eliberare, administrația instituției penitenciare plătește un bilet pentru deplasarea la locul de reședință permanentă sau temporară.

La eliberarea persoanelor care au nevoie de escortă, a femeilor însărcinate și a minorilor, administrația penetenciară informează în prealabil rudele sau alte persoane indicate de acestea. În absența unei persoane însoțitoare, administrația le oferă însoțitor până la locul de reședință, dacă aceasta se află pe teritoriul Republicii Moldova.

Persoanele condamnate - invalizi din grupurile I sau II, precum și bărbații cu vârsta peste 65 de ani și femeile cu vârsta peste 60 de ani - pot solicita să fie plasați în case pentru persoanele cu dizabilități sau vârstnici. Administrarea locului de detenție, în termen de cinci zile, trimite cererea persoanei eliberate către autoritățile de securitate socială.

 

Eliberare condiționată înainte de termen

Conform art. 91 din Codul penal, controlul asupra comportamentului persoanelor eliberate condiționat de pedeapsă se efectuează de către inspectoratul național de probațiune, iar în raport cu personalul militar - de către comandamentul militar corespunzător.

Articolele 268-289 din Codul de executare prevăd::

(1) Instanţa care a judecat demersul în fond trimite hotărîrea privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen organului de probaţiune în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul condamnatul sau este dislocat comandamentul militar, după caz, precum şi instanţei care a judecat cauza în fond.

(2) Persoana liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen semnează în instanţa de judecată obligaţia de a se prezenta la organul de probaţiune în termen de 5 zile de la data rămînerii definitive a hotărârii.

(3) Organul de probaţiune sau, după caz, comandamentul militar, în termen de 5 zile, comunică administraţiei locului de deţinere sau, după caz, unui alt organ competent despre luarea la evidenţă a persoanei liberate condiţionat înainte de termen.

(4) Organul de probaţiune sau, după caz, comandamentul militar întreprinde acţiuni de supraveghere a condamnatului pe durata termenului condiţionat şi, în cazul survenirii condiţiilor prevăzute în art.91 alin. (8) din Codul penal, înaintează instanţei de judecată un demers pentru revocarea liberării condiţionate. Demersul se depune la instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea organul de probaţiune.

(41) Persoana liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen poate părăsi, pe un termen mai mare de 5 zile, sau schimba domiciliul şi/sau reședința comunicînd în prealabil în scris organului care exercită controlul asupra comportamentului său.

(5) Hotărîrea instanţei de judecată privind revocarea liberării condiţionate înainte de termen se trimite spre executare conform art.173 din prezentul cod.

Condițiile pentru eliberarea condiționată sunt prevăzute în art. 91 din Codul penal al RM și art 266, 267, 268, 269 Codului de executare RM.

 

Angajare în câmpul muncii

O persoană eliberată are aceleași drepturi la angajare ca și ceilalți cetățeni, cu excepția specialităților în care este necesară prezentarea cazierului (vorbim despre profesia de avocat, procuror, judecător, angajat al Ministerului Afacerilor Interne etc.).

În toate celelalte cazuri, angajatorul nu are dreptul să ceară acest document.

De asemenea, este important să rețineți că nu vi se poate refuza un loc de muncă din cauza cazierului judiciar, deoarece acest lucru vă încalcă drepturile. În cazurile în care angajatorul începe să insiste asupra necesității acestui certificat, trebuie să solicitați asistență juridică.

Pentru a simplifica cât mai mult procedura, persoanele eliberate din închisoare au dreptul să primească gratuit informații, consultații și asistență de mediere de la agenția de ocupare a forței de muncă.

Puteți afla informații mai detaliate despre agenție pe site-ul web: http://www.anofm.md/ sau la telefon: 080001000 (apelul este gratuit în toată Moldova, telefonul funcționează în timpul săptămânii).

Agenția pentru ocuparea forței de muncă este, de asemenea, obligată să ofere asistență persoanelor eliberate din închisoare, care constă în:

 1. obținerea de informații veridice despre locurile de muncă vacante (posturi) și alegerea locului de muncă potrivit;
 2.  înregistrarea la agențiile de ocupare a forței de muncă;
 3. oferirea de oportunităților de formare profesională, recalificare, formare avansată în conformitate cu cerințele pieței muncii;
 4.  atragerea în lucrări publice plătite;
 5. asigurarea protecției sociale în caz de șomaj.

 

Alte informații importante

Dacă o persoană eliberată are HIV, tuberculoză sau este dependentă de substanțe psihoactive, i se va oferi asistența medicală necesară garantată de stat.

Informații suplimentare legate de acordarea asistenței medicale, pot fi obținute apelând numărul de linie fierbinte al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova (022) 72 10 10 sau 0 800 71 10 10.

 

Coordonatele serviciului de asistență socială și asistență juridică

Dacă ați executat o pedeapsă cu închisoarea, aveți nevoie de adaptare socială și doriți să primiți asistență pentru angajarea în câmpul muncii și, de asemenea, dacă doriți să primiți mai multe informații despre drepturile dvs. – puteți să ne contactați.

 

 • Asociația Națională a Para-Juriștilor din Republica Moldova

         Paniș Dumitru (para-jurist)

         tel: +373 68 643 110

         e-mail: info@parajurist.md

 • A.O. „Inițiativa Pozitivă”   

   or. Chișinău, str. Independenței 6/2

   tel: +373 22-66-45-86

               +373 22 00 99 74

______

Acest material a fost publicat în cadrul proiectului „Creșterea incluziunii sociale a foștilor deținuți prin intermediul mobilizării comunitare” este susținut financiar de Fundația Est-Europeană / East Europe Foundation - Moldova.


Proiectul, cu sloganul „Viața are valoare, dacă o trăiești într-o comunitate care te susține”, va avea o durată de un an și va fi impelementat în patru raioane din țară: Soroca, Căușeni, Cahul, Taraclia. Beneficiarii direcți ai proiectului vor fi 40 de foști deținuți din aceste raioane.

 

HAI SĂ ȚINEM LEGĂTURA!
Completează formularul pentru a afla noutățile noastre.

datele sunt protejate și nu se transmit persoanelor terțe. Vezi condițiile generale