Социальные пособия

Я гражданин РФ и Молдовы. Получаю военную пенсию в России. Мне 62 года, я снят с воинского учёта. Могу ли я рассчитывать на пособие по инвалидности в Молдове.

  • Nume: Соловьев Валерий
  • Data: 2023-08-24
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-09-08

Potrivit prevederilor din Legea Nr.156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii, pensia de dizabilitate se acordă persoanelor cu dizabilități care, pe parcursul vieții, au contribuit în fondul de asigurări sociale o anumită perioadă (au stagiu de cotizare). Dizabilitatea trebuie să fie constatată de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă (în continuare CNDDCM). Dizabilitatea se stabilește din cauza: a) unei afecțiuni generale; b) unui accident de muncă; c) unei boli profesionale. Dizabilitatea poate fi medie, accentuată șau severă. Persoana cu dizabilitate cauzată de o afecțiune generală va beneficia de o pensie de dizabilitate dacă îndeplinește condițiile stagiului de cotizare în raport cu vârsta la data când s-a constatat dizabilitatea: Vârsta la data constatării dizabilităţii Stagiul de cotizare (ani) Până la 23 de ani 2 ani 23–29 de ani 4 ani 29–33 de ani 7 ani 33–37 de ani 10 ani 37–41 de ani 13 ani Peste 41 de ani 15 ani Exemplu: persoanei i s-a stabilit gradul de dizabilitate la vârsta de 35 ani. Pentru a putea beneficia de pensie de dizabilitate, persoana trebuie să aibă un stagiu de cotizare de 10 ani până la data stabilirii dizabilității. În cazul când persoana a contribuit în fondul de asigurări sociale, dar la momentul stabilirii gradului de dizabilitate nu avea stagiul de cotizare în raport cu vârsta, persoanei nu i se oferă pensie de dizabilitate, dar alocație de dizabilitate. Pensia de dizabilitate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională se stabilește indiferent de durata stagiului de cotizare. Stagiul de cotizare include perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal. Valoarea pensiei de dizabilitate se calculează după o anumită formulă (specificată în Anexa 3 din Legea Nr.156 din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii și ia în calcul mai mulți factori, printre care: gradul de dizabilitate, numărul de ani de cotizare, venitul mediu asigurat). În cazul în care valoarea pensiei de dizabilitate calculate în funcție de grad, este mai mică decât valoarea pensiei minime de dizabilitate, se acordă pensia minimă respectivă. În cazul încadrării în alt grad de dizabilitate, cuantumul pensiei se determină din venitul mediu lunar asigurat luat în considerare la stabilirea iniţială a pensiei, ţinîndu-se cont de toate indexările (recalculările) efectuate anterior încadrării în alt grad de dizabilitate. Actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale (CTAS) de la domiciliul asiguratului. Acordarea dreptului la pensie sau respingerea cererii de acordare a pensiei se face prin decizie emisă de CTAS, în termen de 30 zile de la data depunerii cererii. Pentru a beneficia de pensia de dizabilitate est enecesar de prezenatat următoarele acte: • Cererea (se completează de angajatul CTAS) • buletinul de identitate; • certificatul de dizabilitate emis de CNDDCM; • carnetul de muncă și alte documente ce confirmă stagiul de cotizare; • diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţământ (până la data de 01.01.1999) – după caz; c livretul militar sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar – după caz; Ce acte trebuie să prezint pentru a beneficia de pensia de dizabilitate? • Cererea (se completează de angajatul CTAS) • buletinul de identitate; • certificatul de dizabilitate emis de CNDDCM; • carnetul de muncă și alte documente ce confirmă stagiul de cotizare; • diploma de studii la secţia de zi a instituţiilor superioare de învăţământ (până la data de 01.01.1999) – după caz; • livretul militar sau acte ce confirmă perioada de îndeplinire a serviciului militar – după caz; • documente ce confirmă perioada de îngrijire a unei persoane cu dizabilități severe sau a unui bătrân care a atins vârsta de 75 de ani (până la data de 01.01.1999) – după caz; • alte acte după caz. Согласно положениям Закона № 156 от 14.10.1998 года о государственной пенсионной системе пенсия по инвалидности назначается инвалидам, которые при жизни вносили взносы в фонд социального страхования за определенный период (уплачивали взносы ). Инвалидность должна быть подтверждена Национальным советом по определению инвалидности и трудоспособности (далее CNDDCM). Инвалидность устанавливается вследствие: а) общее состояние; б) несчастный случай на производстве; в) профессиональное заболевание. Инвалидность может быть средней, выраженной и тяжелой. Лицо с инвалидностью, вызванной общим заболеванием, будет получать пенсию по инвалидности, если оно соответствует условиям страхового периода в соответствии с его возрастом на день установления инвалидности: Возраст на момент установления инвалидности Период уплаты взносов (лет) До 23 лет 2 года 23–29 лет 4 года 29–33 года 7 лет 33–37 лет 10 лет 37–41 год 13 лет Старше 41 года 15 лет Пример: человеку установлена ​​группа инвалидности в возрасте 35 лет. Чтобы иметь возможность получать пенсию по инвалидности, человек должен вносить взносы в течение 10 лет до даты установления инвалидности. Если лицо вносило взносы в фонд социального страхования, но на момент определения степени инвалидности у него не было страхового стажа в соответствии с его возрастом, человеку назначается не пенсия по инвалидности, а пособие по инвалидности. Пенсия по инвалидности, вызванная несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, устанавливается независимо от продолжительности страхового стажа. В период взносов включается период ухода за ребенком с тяжелой инвалидностью в возрасте до 18 лет или лицом с тяжелой инвалидностью одним из родителей, опекуном или попечителем до момента трудоустройства в качестве личного помощника. Размер пенсии по инвалидности рассчитывается по определенной формуле (указанной в приложении 3 Закона № 156 от 14.10.1998 г. о государственной пенсионной системе) и учитывает ряд факторов, в том числе: степень инвалидности, количество лет взносов, средний страховой доход). Если размер пенсии по инвалидности, рассчитанной по степени, ниже размера минимальной пенсии по инвалидности, назначается соответствующая минимальная пенсия. В случае отнесения к другой группе инвалидности размер пенсии определяется из среднемесячного дохода застрахованного, учтенного при первоначальном назначении пенсии, с учетом всех индексаций (перерасчетов), проведенных до отнесения к инвалидности. другой степени инвалидности. Необходимые документы подаются в территориальный орган социального страхования (ТОСС) по адресу застрахованного. Предоставление права на пенсию или отказ в удовлетворении заявления о назначении пенсии осуществляется решением CTAS в течение 30 дней со дня подачи заявления. Для получения пенсии по инвалидности необходимо предоставить следующие документы: • Заявление (заполняется сотрудником CTAS) • удостоверение личности; • свидетельство об инвалидности, выданное CNDDCM; • трудовая книжка и другие документы, подтверждающие страховой стаж; • диплом об обучении на дневном отделении вуза (до 01.01.1999 г.) – по необходимости; в) военный билет или документы, подтверждающие стаж военной службы – в зависимости от обстоятельств; Какие документы мне необходимо предоставить для получения пенсии по инвалидности? • Заявление (заполняется сотрудником CTAS) • удостоверение личности; • свидетельство об инвалидности, выданное CNDDCM; • трудовая книжка и другие документы, подтверждающие страховой стаж; • диплом об обучении на дневном отделении вуза (до 01.01.1999 г.) – по необходимости; • военная книжка или документы, подтверждающие стаж военной службы – в зависимости от обстоятельств; • документы, подтверждающие период ухода за лицом с тяжелой инвалидностью или пожилым человеком, достигшим 75-летнего возраста (до 01.01.1999 г.) - в зависимости от обстоятельств; • другие документы по мере необходимости.