Prelungirea permisului de sedere in Moldova la reintregirea familiei

Unde e scris in lege ca cetateanul strain e obligat sa locuiasca in tara pt a putea prelungi permisul de sedere in Moldova la reintregire familiei? Pe cind sotia si 3copii muncesc in afara Moldovei...Si unde am putea primi informatia despre acest subiect ?multumim mult de raspuns

  • Nume: Maria
  • Data: 2018-07-20
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Zugravu Maria

Data: 2018-07-23

LEGE Nr. 200 din 16.07.2010privind regimul străinilor în Republica Moldova , Capitolul IV ACORDAREA ŞI PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PROVIZORIE Articolul 31. Condiţii generale privind acordarea dreptului de şedere provizorie (1) Străinul poate solicita autorităţii competente pentru străini acordarea dreptului de şedere provizorie în Republica Moldova în baza unei vize de lungă şedere în scopul pentru care a fost eliberată, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 35, 361, 421 şi 422. (2) Dreptul de şedere provizorie poate fi acordat: a) pentru imigrare la muncă; b) pentru studii; c) pentru reîntregirea familiei; d) pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase; [Art.31 al.(2), lit.d) în redacţia LP303 din 26.12.12, MO64-68/29.03.13 art.195] e) pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare; e1) pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane; e2) pentru protecţia victimei violenţei în familie; f) pentru alte scopuri, în care activitatea străinului nu contravine legislaţiei Republicii Moldova sau prezenţa lui pe teritoriul Republicii Moldova este necesară în interes public sau de securitate naţională; f1) pentru activităţi în domeniul tehnologiei informaţiei; g) investitorilor străini; b) există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k) și l). [Art.32 al.(5), lit.b) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895] (6) Decizia privind refuzul acordării dreptului de şedere provizorie se comunică în scris solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere. (7) Decizia privind refuzul acordării dreptului de şedere provizorie poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ. Articolul 33. Prelungirea dreptului de şedere provizorie Autoritatea competentă pentru străini poate prelungi dreptul la şedere provizorie în Republica Moldova dacă: a) străinul întruneşte în continuare condiţiile de intrare în Republica Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), b), c), e), f) şi g); [Art.33 lit.a) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895] b) nu a intervenit, pe perioada şederii în Republica Moldova, vreunul dintre motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b), c), d), e), g), h), i), j), k) și l); [Art.33 lit.b) modificată prin LP244 din 03.11.16, MO453-458/23.12.16 art.895] c) străinul posedă document de trecere a frontierei de stat valabil în perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere în Republica Moldova; d) străinul solicită prelungirea dreptului de şedere în acelaşi scop pentru care i s-a acordat viza şi dreptul de şedere în al cărui temei se află pe teritoriul Republicii Moldova; e) străinul a respectat anterior scopul pentru care i s-a aprobat şederea în Republica Moldova; f) străinul face dovada spaţiului de locuit pe toată perioada pentru care solicită prelungirea dreptului de şedere provizorie, precum şi dovada asigurării medicale, în modul stabilit. Articolul 34. Solicitarea prelungirii dreptului de ședere provizorie (1) Solicitantul prelungirii dreptului de şedere provizorie, cu excepția categoriilor de solicitanți prevăzuți de Legea nr. 180/2008 cu privire la migrația de muncă, trebuie să depună la autoritatea competentă pentru străini o cerere în acest sens cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului pentru care i s-a aprobat şederea. (2) Solicitantul prevăzut la alin. (1) va depune cererea însoţită de actele prevăzute la art. 32 alin. (2). Cererea va fi soluţionată în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia. (3) Dacă există motive argumentate, solicitantul poate fi chemat la interviu. Neprezentarea în termen, din motive imputabile, a străinului poate constitui motiv de respingere a cererii. (4) În termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie privind prelungirea dreptului de şedere provizorie sau refuzul acestuia dacă, la examinarea cererii, nu sînt întrunite cumulativ condiţiile art. 33 şi condiţiile aferente scopului şederii prevăzute de prezentul capitol. (5) Decizia privind refuzul prelungirii dreptului de şedere, inclusiv motivele care au stat la baza acesteia, se comunică în scris solicitantului în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii. (6) Decizia privind refuzul prelungirii dreptului de şedere provizorie poate fi contestată în instanţă de contencios administrativ. Pentru o consultatie personalizata va puteti adresa la Ghişeul unic de documentare a străinilor bd. Ştefan cel Mare 124, et. 2, bir. 225 Chişinău Republica Moldova Telefoane: 022-27-72-34 / 022-27-24-87 https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=0bd553c4-05d9-490a-ad2e-c834ece6394c

UNCU Mihail

Data: 2018-07-25

Conform legii nr.LEGII Nr. 200 din 16.07.2010privind regimul străinilor în Republica Moldova , Capitolul IV ACORDAREA ŞI PRELUNGIREA DREPTULUI DE ŞEDERE PROVIZORIE, cetățeanului străin poate să se afle pe teritoriu RM în baza unui permis de ședere-domiciliu.