Vechimea în muncă

Deredicătoarea la gimnaziu i se plătește de vechime?

  • Nume: Jorovlea
  • Data: 2020-10-23
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Macari Tamara

Data: 2020-10-27

Buna ziua. Se plătește vechime în muncă și este eliberată de angajator, la data încetării Contractului Individual de muncă, însoțită de un Extras (Raport per salariat) din Revisal, datat și certificat pentru conformitate. Adeverința de Vechime în muncă îți este eliberată de angajator, oricând, la cerere, dvs având acest drept, oferit de lege, ca actual sau fost salariat. Puteți solicita, de asemenea, un extras (Raport per salariat) din Revisal, datat și certificat pentru conformitate. Durata de acordare pentru Adeverința de Vechime în muncă, respectiv pentru Extrasul din Revisal este de maximum 15 zile de la data solicitării.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-10-27

În conformitate cu prevederile Art.4 al Legii Nr. 270 din 23-11-2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, treaptă de salarizare – nivelul salariului de bază al funcției raportat la vechimea în muncă. În conformitate cu prevederile Art.8 al Legii sus menţionate, fiecare unitate bugetară întocmește registrul de evidență a personalului la nivel de unitate bugetară, care reflectă categoriile de funcții conform sistemului de codificare din registrul funcțiilor din sectorul bugetar, registrul ce cuprinde pentru fiecare post următoarele categorii de informații: a) elementele de identificare ale fiecărei persoane (nume, codul numeric personal); b) data angajării/numirii în unitatea bugetară; c) codul funcției și denumirea funcției în conformitate cu anexele la prezenta lege; d) codul conform Clasificatorului ocupațiilor din Republica Moldova; e) gradul profesional și/sau categoria de calificare, după caz; f) vechimea în muncă și treapta de salarizare; g) clasa de salarizare și coeficientul de salarizare; h) salariul de bază determinat în condițiile prezentei legi; i) denumirea sporurilor și mărimea acestora; j) salariul lunar stabilit conform prevederilor prezentei legi; k) timpul de muncă efectiv lucrat, perioada și cauzele de modificare/ suspendare a raporturilor de muncă. Registrul de evidență se actualizează lunar și se utilizează la calcularea salariului lunar al personalului, iar formatul și modul de ținere a registrului de evidență se aprobă de Guvern. În conformitate cu prevederile Art.12 al Legii sus menţionate, salariul de bază corespunde muncii prestate în cadrul programului complet de muncă în cursul unei luni şi se stabilește conform coeficienților de salarizare prevăzuți, în raport cu funcția deținută, nivelul de studii, categoria de calificare, gradul didactic, vechimea în muncă sau treapta de salarizare. Treptele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă sînt: a) treapta I – de la 0 la 2 ani – îi corespunde clasa de salarizare indicată pentru funcția respectivă conform anexelor nr. 3–10; b) treapta II – de la 2 la 5 ani – se adaugă 2 clase de salarizare succesive, suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I; c) treapta III – de la 5 la 10 ani – se adaugă 3 clase de salarizare succesive, suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I; d) treapta IV – de la 10 la 15 ani – se adaugă 4 clase de salarizare succesive, suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I; e) treapta V – de la 15 la 20 de ani – se adaugă 5 clase de salarizare succesive, suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I; f) treapta VI – peste 20 de ani – se adaugă 6 clase de salarizare succesive, suplimentar față de clasa de salarizare prevăzută pentru treapta I. Atribuirea pentru personal a unei noi trepte de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă se efectuează prin actul administrativ al conducătorului unității bugetare de la data atingerii următoarei tranșe de vechime în muncă. Respectiv, o dată cu creşterea vechimii în muncă, creşte şi treapta de salarizare,respectiv creşte şi salariul de bază ce se ia la calculul salariului lunar pentru timpul efectiv lucrat.