Eliberarea din muncâ.

La casâ de copii din satul Bâdiceni ron Soroca directorul a eliberato pe Lozan Clava care lucreazâ la aceastâ instituție de 50 ani fârâ ai presenta nici un motiv,şi fârâ nici o încâlcare.Drepturile mîngîi vâ rog.

  • Nume: Liudmila celikten
  • Data: 2020-07-24
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Baciu Nadejda

Data: 2020-07-27

Contractul individual de muncă poate înceta: De dreptLa acordul părților sau Prin manifestarea unilaterală de voință a uneia dintre părți(concediere sau demisie) Atunci când angajatorul are inițiativa să dea afară angajatul suntem în prezența celui de-al treilea caz, și anume ”concedierea” .Etapele concedierii Termenul de preaviz este stabilit prin contractul individual sau colectiv de muncă și începe să curgă de la data comunicării salariatului a deciziei de concediere. Preavizul are scopul de a nu permite surprinderea angajatului printr-o măsură inopinată (deci un rol de protecție), Codul muncii impunând ca durata minimă a preavizului să fie de 20 de zile lucrătoare, părțile fiind însă libere să negocieze/stabilească, de comun acord, prin însuși contractul individual/colectiv de muncă sau prin încheierea unui act adițional o durată mai mare. Decizia de concediere Este obligatoriu ca decizia: să fie emisă în scris și comunicată salariatului să fie motivată în fapt și în drept. (sub sancțiunea nulității absolute) să conțină durata preavizului să precizeze criteriile de stabilire a ordinii de priorități (în cazul concedierilor colective) să conțină lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate și termenul în care salariații urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant. De asemenea, decizia de concediere trebuie să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și instanța judecătorească la care se contestă. În caz de conflict de muncă, angajatorul NU poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere. Angajatorul este obligat de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice, în cazul în care intervine concedierea pentru unul din motivele următoare: Salariatul este arestat preventiv/domiciliu pentru mai mult de 30 de zile Salariatul este declarat inapt fizic/psihic Salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat. În ultimele două cazuri, persoanele în cauză beneficiază de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. (sunt exceptate persoanele aflate în perioada de probă – contractul poate înceta oricând în acest caz) Dacă salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate, angajatorul trebuie să emită decizia de concediere cu respectarea dispozițiilor din legislație. Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei către salariat. Realizarea unei cercetări disciplinare prealabile Aceasta se efectuează: în cazul săvârșirii de către salariat a unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii, precum și în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat (cnf. Art. 63 coroborat cu art. 61, Codul Muncii)