Ce sancționare corectă trebuie de aplicat dnei învățătoare ,plecând de la ore la ora 11.30,nemotivat ,neanunțând administrația ,lăsând elevii în grija unei dereticătoare.113

Doamna învățătoare a plecat de la serviciu fără motive întemeiate ,eu ca directoare fiind în instituție ,întâmplător am depistat absența dumneaei ,trecând pe coridor pe lângă clasa dumneaei,din clasă a ieșit alergând un elev,întrebându-l ce se întâmplă , am deschis și în clasă era dereticătoarea în grija căreia au fost lăsați elevii. Am întrebat unde este dna învățătoare ,dumneaei a spus că a plecat la Chișinău, nu a revenit până la sfârșitul zilei de muncă,mai mult de 3,5 ore având în vedere,că ziua de mun

  • Nume: Bulgari Galina
  • Data: 2024-01-25
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2024-02-17

Totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii, precum şi alte raporturi legate nemijlocit de raporturile de muncă sunt reglementate prin Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova (în continuare CM al RM). În conformitate cu prevederile Art.206 CM al RM, pentru încălcarea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariat următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertismentul; b) mustrarea; c) mustrarea aspră; d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art.86 alin.(1) lit.g)-r). Legislaţia în vigoare poate prevedea pentru unele categorii de salariaţi şi alte sancţiuni disciplinare. Se interzice aplicarea amenzilor şi altor sancţiuni pecuniare pentru încălcarea disciplinei de muncă. Pentru aceeaşi abatere disciplinară nu se poate aplica decît o singură sancţiune. Potrivit Art.207 din CM al RM, sancţiunea disciplinară se aplică de organul căruia i se atribuie dreptul de angajare (alegere, confirmare sau numire în funcţie) a salariatului respectiv (durector în cazul d-voastră) În conformitate cu prevederile Art.208 din CM al RM, până la aplicarea sancțiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară în scris salariatului o explicație scrisă privind fapta comisă. Explicația privind fapta comisă poate fi prezentată de către salariat în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul de a prezenta explicația cerută se consemnează într-un proces- verbal semnat de un reprezentant al angajatorului și un reprezentant al salariaților. În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu, a cărei durată nu poate depăşi o lună. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare. În conformitate cu prevederile Art.209 din nCM al RM, sancţiunea disciplinară se aplică, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în concediul medical. Potrivit Art.206 alin.(5) din CM al RM, la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul trebuie să ţină cont de gravitatea abaterii disciplinare comise şi de alte circumstanţe obiective. Situaţia descrisă de d-voastră (lipsa de la locul de muncă începând cu orele 11:30 până la sfârţitulzilei de muncă) se încadrează în categoria abaterilor grave şi se sancţionează cu concediere în baza Art.86 alin.(1) lit.h) CM al RM - absența fără motive întemeiate de la locul de lucru timp de cel puțin jumătate din durata zilnică a timpului de muncă – în cazul salariaților cu durata zilnică a timpului de muncă mai mică de 8 ore pe zi. Sancţiunea în cazul cadrelor didactice se aplică anume în acest mod reieşind din prevederile Art.96 alin.(3) şi Art.298 alin.(1) din CM al RM, deoarece pentru cadrele didactice ale instituţiilor de învăţămînt este stabilită o durată redusă a timpului de muncă, care nu va depăşi 35 de ore pe săptămînă (adicămai mică de 8 ore pe zi) Calculul absenţei cadrului didactic de la locul de muncă trebuie făcut pentru fiecare caz concret în dependenţă de şarja didactică a acestuia reieşind din faptul că cadrul didactic pentru 18 ore tarifare este obligat să fie prezent la locul de muncă 35 de ore astronomice. Totodată la calculul timpului prezent la locul de muncă se va duce cont de repartizarea timpului de muncă (fişa completată de cadrul didactic). Dacă apar întrebări suplementare sunteţi binevenită să mă contactaţi la datele indicate http://parajurist.md/lawyers/r-nisporeni/crismaru-iulian-23