Какие дни в Молдове официально считаются выходными суббота и воскресенье?

Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие дни в Молдове, официально считаются выходными суббота и воскресенье? (если можно ссылку на закон). Есть ли "тихий час" в многоэтажных домах?

  • Nume: Вика
  • Data: 2020-10-25
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

CHIRNICNII Viorica

Data: 2020-10-25

Здравствуйте. Согласно трудовому кодексу : Еженедельный отдых предоставляется в течение двух выходных дней подряд, как правило в субботу и воскресенье. Если одновременное предоставление всем работникам предприятия выходных дней в субботу и воскресенье может нанести вред общественным интересам или помешать нормальному функционированию предприятия, еженедельный отдых может быть предоставлен в другие дни недели, установленные коллективным трудовым договором или правилами внутреннего распорядка предприятия, при условии, что одним из выходных дней будет воскресенье. На предприятиях, где специфика работы не позволяет предоставлять выходные дни по воскресеньям, работникам предоставляются два выходных дня в течение недели и надбавка к заработной плате, установленная коллективным или индивидуальным трудовым договором.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-10-26

În conformitate cu Art. 98 din Cod Nr. 154 din 28-03-2003 Codul muncii al Republicii Moldova (https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122741&lang=ro#), repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămînii este, de regulă, uniformă şi constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu două zile de repaus. La unităţile unde, ţinîndu-se cont de specificul muncii, introducerea săptămînii de lucru de 5 zile este neraţională, se admite, ca excepţie, stabilirea, prin contractul colectiv de muncă şi/sau regulamentul intern, a săptămînii de lucru de 6 zile cu o zi de repaus. Repartizarea timpului de muncă se poate realiza şi în cadrul unei săptămîni de lucru comprimate din 4 zile sau 4 zile şi jumătate, cu condiţia ca durata săptămînală a timpului de muncă să nu depăşească durata maximă legală prevăzută la art.95 alin.(2). Angajatorul care introduce săptămîna de lucru comprimată are obligaţia de a respecta dispoziţiile speciale cu privire la durata timpului zilnic de muncă al femeilor şi tinerilor. Tipul săptămînii de lucru, regimul de muncă – durata programului de muncă (al schimbului), timpul începerii şi terminării lucrului, întreruperile, alternarea zilelor lucrătoare şi nelucrătoare – se stabilesc prin regulamentul intern al unităţii şi prin contractul colectiv şi/sau prin contractele individuale de muncă. Tulburarea liniştii constituie o contravenție ce atentează la ordinea publică și la securitatea publică, normă care este reglementată de prevederile art. 357 din Codul contravențional al Republicii Moldova: Tulburarea liniştii în timpul nopţii, de la ora 22 pînă la ora 7, inclusiv prin cîntare cu voce ridicată, semnalizare acustică, folosire cu intensitate auditivă a aparatajului audiovizual în locuinţe sau în locuri publice, alte acţiuni similare, se sancţionează cu amendă de la 9 la 18 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. Efectuarea lucrărilor de reconstrucţie sau a altor lucrări, însoţite de zgomot, în încăperile din blocurile locative de la ora 18 pînă la ora 8 se sancţionează cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. In cazul dvs ar trebui sa discutati cu vecinii, la sigur o sa ajungeti la o intelegere. În vederea atragerii la răspundere a vecinilor este necesar să vă adresaţi poliţistului de sector, care în virtutea atribuţiilor de funcţie stabilite de Legea Nr. 320 din 27-12-2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, are misiunea de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei prin activităţi de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii şi securităţii publice, de prevenire, investigare şi de descoperire a infracţiunilor şi contravenţiilor. В соответствии со статьей 98 Кодекса №. 154 от 28-03-2003 Трудового кодекса Республики Молдова (https://www.legis.md/search/getResults?doc_id=122741&lang=ro#) распределение рабочего времени в течение недели, как правило, единообразное и составляет 8 часов в день, 5 дней, с двумя выходными. На тех подразделениях, где с учетом специфики работы введение 5-дневной рабочей недели нерационально, допускается, в виде исключения, посредством коллективного трудового договора и / или внутреннего распорядка устанавливать 6-дневную рабочую неделю с день отдыха. Распределение рабочего времени также может производиться в рамках сжатой рабочей недели, состоящей из 4 или 4 с половиной дней, при условии, что недельная продолжительность рабочего времени не превышает максимальной установленной законом продолжительности, предусмотренной в части (2) статьи 95. Работодатель, вводящий сокращенную рабочую неделю, обязан соблюдать особые положения, касающиеся продолжительности ежедневного рабочего времени женщин и молодежи. Тип рабочей недели, режим работы - продолжительность рабочего графика (смены), время начала и окончания работы, перерывы, чередование рабочих и нерабочих дней - устанавливаются внутренним распорядком подразделения и коллективным договором и / или индивидуальным трудовым договором. Нарушение спокойствия - это нарушение, угрожающее общественному порядку и общественной безопасности, норма, регулируемая положениями ст. 357 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова: Нарушение тишины в ночное время с 22 до 7, в том числе пением вслух, звуковой сигнализацией, звуковым использованием аудиовизуальной аппаратуры в домах или общественных местах, иными подобными действиями, влечет наложение штрафа от 9 до 18 условных единиц на физическое лицо, на юридическое лицо наложен штраф от 60 до 90 условных единиц. Проведение шумно-реконструкционных или иных работ в помещениях жилых домов с 18.00 до 08.00 влечет наложение штрафа на физическое лицо от 12 до 30 условных единиц, со штрафом от 60 до 90. условных единиц, применяемых к юридическому лицу. В вашем случае вам следует поговорить с соседями, вы обязательно договоритесь. Чтобы привлечь к ответственности соседей, необходимо обратиться к участнику полиции, который в силу обязанностей, установленных Законом № 320 от 27-12-2012 о деятельности полиции и статусе сотрудника полиции, имеет миссию по защите основных прав и свобод человека посредством деятельности по поддержанию, обеспечению и восстановлению общественного порядка и безопасности, предотвращению, расследованию и раскрытию преступлений и правонарушения.