Executare judecatoreasca

La prezentarea din proprie initiativa (subliniez, deoarece am aflat de amenda prin intermediul facebook) la executor pu a inlatura datoria (o amenda de 900 lei pusa de Pretura) aflu ca de fapt sunt doua dosare pe aceasi amenda, ultimul transmis acum recent dupa ce am contestat prima decizie. Intrebarea e ca executorul ma obliga sa achit cheltuieli de executie pentru 2 dosare in total 800 lei cu toate ca nu a intreprins nimic ....pu aceasi amenda. E legala aceasta actiune? Sau unde pot sa ma adresez?

  • Nume: Renata
  • Data: 2021-08-10
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Igor

Data: 2021-09-15

Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc, HOTĂRÎRE Nr. 886 din 23-09-2010 10. Taxele pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc se compun din: 1) taxe de gestiune a dosarelor de executare şi administrare a documentelor; 2) taxe pentru acţiunile procedurale întreprinse de executorul judecătoresc; 3) taxe pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti. 11. Taxele de gestiune a dosarelor de executare şi administrare a documentelor se compun din: 1) taxa de intentare şi formare a dosarului de executare – 1 unitate convenţională; 2) taxa de arhivare a dosarului de executare – 3 unităţi convenţionale; 3) taxa pentru eliberarea, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare, a certificatelor, confirmărilor, a informaţiei scrise despre acţiunile de executare silită întreprinse de către executorul judecătoresc – 1 unitate convenţională pentru un document; 4) taxa pentru întocmirea borderoului de calcul al taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare – 1 unitate convenţională pentru o procedură de executare; 5) taxa pentru întocmirea încheierii de distribuire a sumelor realizate în faza executării silite – 10 unităţi convenţionale; 6) taxa pentru eliberarea copiei autentificate a procedurii de executare – 1 unitate convenţională. Pentru procedurile de executare transmise în arhivă, se aplică o taxă suplimentară de 1 unitate convenţională. În cazul în care solicitarea copiei dosarului de executare este făcută din oficiu de către instanţa de judecată, aceste cheltuieli se încasează în conformitate cu prevederile art. 94 al Codului de procedură civilă, executorul judecătoresc urmînd să expedieze alăturat copiei dosarului, borderoul de calcul al taxei. În cazul în care solicitarea copiei dosarului de executare este făcută din oficiu de către organele de drept, taxa se achită de persoana care a sesizat respectivul organ. 12. Taxele pentru acţiunile procedurale se compun din: 1) taxa pentru întocmirea şi eliberarea sau expedierea pe suport de hîrtie sau în versiune electronică a demersurilor, încheierilor, dispoziţiilor sau informaţiilor către deţinătorii registrelor de stat, instituţiile financiare, angajatorul debitorului, terţele persoane, sau alte organe, inclusiv în procesul vînzării bunurilor mobile – 0,25 unităţi convenţionale pentru un document expediat. Taxa indicată nu se achită în cazul schimbului reciproc de informaţii între executorii judecătoreşti. În cazul în care în calitate de adresat figurează instituţiile financiare sau registratorii independenţi, se achită 1 unitate convenţională, indiferent de numărul documentelor expediate; 2) taxa pentru întocmirea procesului-verbal de sechestru – 0,5 unităţi convenţionale, iar pentru pregătirea şi efectuarea inventarierii patrimoniului debitorului ce urmează a fi sechestrat – 5 unităţi convenţionale pentru fiecare oră de lucru; 3) taxa pentru desemnarea (schimbarea, în cazul existenţei temeiurilor legale) administratorului bunurilor sau a persoanei căreia i se transmit la păstrare bunurile – 2 unităţi convenţionale. În cazul în care pe durata procedurii creditorul solicită mai mult de două ori schimbarea administratorului, taxa pentru schimbările ulterioare nu îi va fi restituită; 4) taxa pentru transmiterea bunurilor spre vînzare, în baza contractului de comision, inclusiv întocmirea contractului de comision – 15 unităţi convenţionale; 5) taxa pentru emiterea încheierii de stabilire a datei desfăşurării licitaţiei şi întocmirea textului anunţului – 1 unitate convenţională. În cazul desfăşurării licitaţiilor repetate, taxa indicată se înmulţeşte la coeficientul 0,5; 6) taxa pentru desfăşurarea licitaţiei, indiferent de rezultatele licitaţiei – 20 unităţi convenţionale. Taxa este avansată fie de către toţi creditorii, în interesul cărora se desfăşoară licitaţia, proporţional creanţei, fie integral de unul dintre ei. În cazul desfăşurării licitaţiilor repetate, taxa indicată se înmulţeşte la coeficientul 0,5; 7) taxa de participare la licitaţie (cu eliberarea biletului de participant) – 3 unităţi convenţionale. Taxa indicată se achită de fiecare participant înscris la licitaţie; 8) taxa pentru transmiterea spre vînzare a valorilor mobiliare (hîrtiilor de valoare) – 10 unităţi convenţionale; 9) taxa pentru pregătirea demersului în instanţa de judecată privind schimbarea modului şi ordinii de executare, explicarea modului de executare, eşalonarea executării, aplicarea interdicţiei de ieşire din ţară, anunţarea în căutare a debitorului, corectarea erorilor sau omisiunilor din titlul executoriu, eliberarea duplicatului documentului executoriu – 5 unităţi convenţionale pentru un demers; 10) taxa pentru întocmirea procesului-verbal şi transmiterea bunului în contul stingerii datoriei – 10 unităţi convenţionale; 11) taxa pentru efectuarea procedurii de conciliere a părţilor procedurii de executare, indiferent de rezultatele ei – 15 unităţi convenţionale pentru fiecare procedură; 12) taxa pentru ridicarea şi transmiterea la păstrare a bunurilor sechestrate şi întocmirea procesului-verbal de transmitere a bunurilor – 5 unităţi convenţionale; 13) taxa pentru efectuarea acţiunilor în procedura de executare a documentelor executorii privind stabilirea domiciliului copilului, evacuarea, instalarea, restabilirea la locul de muncă, obligarea debitorului să întreprindă (să nu întreprindă) anumite acţiuni, aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii – 5 unităţi convenţionale pentru o oră de lucru a executorului judecătoresc, dar nu mai puţin de 5 unităţi convenţionale. La calcularea duratei acestor acţiuni nu se va lua în calcul durata drumului tur-retur. 13. Taxele pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti se compun din: 1) taxa pentru înmînarea, comunicarea personală a actelor procedurale sau a altor documente – 5 unităţi convenţionale pentru un document; 2) taxa pentru întocmirea actului de constatare a faptului, stării de fapt se achită conform contractului; 3) taxa pentru depozitarea, administrarea silită a bunurilor sechestrate în procesul de executare, precum şi a celor gajate, conform contractului, dar nu mai mult de 75 unităţi convenţionale lunar. 14. Pentru acţiunile indicate la punctul 12 şi subpunctul 1) din punctul 13, întreprinse de executorul judecătoresc, la cererea motivată a creditorului, după ora 20.00 sau în zilele de odihnă sau sărbătoare se aplică o taxă suplimentară. Mărimea taxei constituie suma obţinută din înmulţirea coeficientului 2 la taxa de bază. Diferenţa dintre taxa de bază şi cea cu aplicarea coeficientului respectiv este suportată de creditor, fără a fi restituită din contul debitorului.