Despagubire

O firma de electricitate au defrișat la propriu 6 arbori de nuci de pe plantația privata... Ce despăgubiri pot cere și cum o pot face.Multimesc anticipat

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-10-07
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-10-12

Cel mai important lucru în acest caz este ca arborii respectivi să fie în proprietate privată. Dacă acest lucru are loc, atunci putem să distindem mai multe cazuri: 1. În cazul când arborii au fost sădiţi cu încălcarea normelor prevăzute de legislaţie şi afectează liniile de curent electric, iar întreprinderea ce gestionează linia de curent electric sa adresat organelor de resort în vederea defrişării acestora şi acest lucru a fost aprobat prin un act legal emis, atunci nu puteţi pretinde nimic (se întîmplă des la noi cînd agenţii respectivi defrişează crengile pomilor, sau în unele cazuri arborii întregi din cauza pericolului ce îl pot provoca) 2. Chiar în cazul cînd arborii au fost sădiţi cu încălcarea normelor prevăzute de legislaţie şi afectează liniile de curent electric, iar întreprinderea ce gestionează linia de curent electric nu va solicitat sau nu a solicitat şi primit un act ce ar permite defrişarea, sau nu sa adresat organelor competente şi au făcut defrişarea în mod samovolnic, atunci puteţi pretinde despăgubire pentru dreptul încălcat şi tragerea la răspundere a persoanelor vinovate. În acst caz vă adresaţi cu o plîngere la poliţie în mod administrativ, iar pentru despăgubiri vă adresaţi cu o cerere către agentul economic sau în instanţa de judecată în mod civil. 3.În cazul în care terenul proprietate privată pe care sunt amplasaţi copacii respectivi serveşte drept servitute de trecere aeriană a terenului pentru construcția rețelelor electrice şi copacii respectivi au fost defrişaţi de către întreprinderea ce gestionează linia de curent electric în mod samovolnic fără acordul proprietarului, atunci puteţi solicita acestea despăgubire în baza prejudiciului, iar în caz de refuz să vă adresaţi în instanţa de judecată cu privire la revendicare dreptului încălcat şi solicitarea de despăgubiri. Totodată în acest caz puteţi solicita despăgubiri în calitate de proprietar a terenului şi a bunurilor afectate de exercitarea drepturilor de folosință și de servitute. În acest sens, potrivit Art.46 din Constituţiei Republicii Moldova Nr. 01 din 29.07.1994, dreptul la proprietate privată este garantat şi nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Totodată, potrivit Titlului III, Art.500-502 Codul Civil al Republicii Moldova Nr. 1107 din 06.06.2002 : • proprietarul are drept de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra bunului; • proprietatea, în condiţiile legii, este inviolabilă; • dreptul de proprietate este garantat şi nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire; • pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi solul oricărei proprietăţi imobiliare cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile ei; • despăgubirile se determină de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin hotărâre judecătorească. În acest caz, decizia de retragere a bunurilor din proprietatea persoanei nu poate fi executată până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti; În conformitate cu Capitolul IX, Art.57 din Legea cu privire la energia electrică Nr. 107 din 27.05.2016, asupra terenurilor şi a altor bunuri proprietate privată, operatorii de sistem, pe durata lucrărilor de construcţie, exploatare, întreţinere, reabilitare, modernizare, inclusiv de retehnologizare, a reţelelor electrice, beneficiază de următoarele drepturi: a) dreptul de folosință asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare construcţiei, reabilitării sau modernizării reţelelor electrice; b) dreptul de folosință asupra terenului pentru asigurarea funcţionării normale a reţelelor electrice prin efectuarea reviziilor, a reparaţiilor şi a altor intervenţii necesare pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor electrice; c) servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului pentru construcția rețelelor electrice și/sau pentru executarea lucrărilor la locul de amplasare a reţelelor electrice cu ocazia intervenţiei în scopul reabilitării şi al modernizării sau pentru desfăşurarea lucrărilor de reparaţie, de revizie sau a altor lucrări de exploatare şi de întreţinere, pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru accesul la locul lor de amplasare a rețelelor; d) dreptul de a cere restrângerea sau sistarea unor activităţi care ar pune în pericol viaţa şi sănătatea persoanelor, bunurile sau anumite activităţi; e) dreptul de acces la terenul unde se află reţelele electrice. În acelaşi timp, în conformitate cu legea sus menţionată, operatorii de sistem sânt obligaţi să se folosească cu bună-credinţă de drepturile prevăzute şi să achite proprietarului de teren sau de alte bunuri proprietate privată despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse la efectuarea lucrărilor menţionate, inclusiv în cazul înlăturării consecinţelor avariilor. Potrivit aceleaşi legi, dreptul de folosință asupra terenului pentru exploatarea și întreținerea rețelelor electrice, prin efectuarea reviziilor, a reparațiilor și a altor intervenții necesare, în scopul asigurării funcționării lor normale, se constituie și se întinde pe toată durata existenței și, respectiv, a exploatării rețelelor electrice, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este nevoie pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor electrice. În exercitarea dreptului menționat, operatorii de sistem, cu notificarea prealabilă a proprietarului terenului sau al bunului imobil, sânt în drept: a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje și instalații pentru întreținere, revizie, reparație și alte intervenții necesare pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor electrice; b) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea; c) să afecteze culturi, plantații sau alte amenajări existente și să restrângă activitățile proprietarului în măsura și pe durata strict necesare pentru executarea lucrărilor de întreținere, revizie, reparație sau a altor intervenții pentru asigurarea funcționării normale a rețelelor electrice. În acelaşi timp, servitutea de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană a terenului cuprinde dreptul la construcţia reţelelor electrice, precum şi dreptul de acces la reţelele electrice pentru alte revizii, reparaţii, intervenţii sau pentru desfăşurarea altor lucrări de exploatare şi de întreţinere, pentru înlăturarea consecinţelor avariilor, precum şi pentru efectuarea reabilitării sau a modernizării reţelelor electrice. În conformitate cu legea sus numită, în scopul acordării de despăgubiri cuvenite, aferente exercitării drepturilor de folosință și de servitute, operatorii de sistem sânt obligați să încheie contracte-cadru cu proprietarii terenurilor sau ai bunurilor imobile afectate de exercitarea drepturilor de folosință și de servitute. Despăgubirile pentru pagubele produse de către operatorii de sistem la exercitarea drepturilor de folosință și de servitute se stabilesc cu luarea în considerare a următoarelor: a) suprafața de teren afectată în legătură cu efectuarea lucrărilor respective; b) valorile pentru producțiile estimate ale culturilor și ale plantațiilor afectate, precum și pentru amenajările afectate; c) valoarea de piață a bunurilor imobile afectate. Cuantumul despăgubirii datorate se stabilește în fiecare caz în parte prin acordul părților sau, în cazul în care părțile nu ajung la un acord, de instanța de judecată. Astfel, este necesar de adresat la întreprinderea ce gestionează linia de curent electric cu o plîngere-solicitare de soluţionare în mod amiabil a situaţiei create iar în caz de dezacord cu acţiunile întreprinse şi rezultatele obţinute de mers în instanţa de judecată cu privire la revendicare dreptului încălcat şi solicitarea de despăgubiri. În caz că aveţi necesitate de informaţii suplementare sau vă ecideţi să mergeţi cu o solicitare către întreprinderea ce gestionează linia de curent electric în vederea revendicării dreptului încălcat atunci puteţi să ne contactaţi