deciziile

cind se intocmeste decizia asupra cauzei contraventionale?cind se intocmește decizia de constatare personală a agentului constatator? cind se intocmeste proces verbal cu privire la contraventie?

  • Nume: ina
  • Data: 2021-03-09
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2021-03-15

Salutare Mai întîi de toate trebuie de clarificat ce înseamnă un proces contravențional. Conform art. 374, Codul Contravențional: Procesul contravenţional este activitatea desfăşurată de autoritatea competentă, cu participarea părţilor şi a altor persoane titulare de drepturi şi de obligaţii, avînd ca scop constatarea contravenţiei, examinarea şi soluţionarea cauzei contravenţionale, constatarea cauzelor şi condiţiilor care au contribuit la săvîrşirea contravenţiei. Procesul contravențional începe de drept din momentul sesizării sau al autosesizării agentului constatator privind săvîrşirea contravenției. Ce înseamnă constatarea faptei contravenționale: Constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea desfășurată de agentul constatator, de colectare și de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, după caz, a dosarului la instanţa de judecată sau la alt organ spre soluţionare. Această activitate începe atunci când agentul constatator este sesizat prin plângere sau denunţ, dar nu de puţine ori, când o astfel de faptă a fost depistată în urma controlului conform atribuţiilor de serviciu și în cazurile prevăzute de lege. În funcție de caz, agentul constatator, imediat sau în cel mult 3 zile de la data sesizării, începe să înfăptuiască acţiunile de constatare a faptei contravenţionale. Ca și în procesul penal, pentru unele fapte, procesul contravenţional se pornește numai în baza plîngerii prealabile a victimei (injuria, contravenţii din dreptul proprietăţii intelectuale, din domeniul proprietății). Dacă organul competent stabilește comiterea unei contravenţii, el întocmește un proces-verbal cu privire la contravenție și, dacă este în competența sa, decide asupra cauzei. Prin procesul-verbal cu privire la contravenţie se constată elementele de fapt care servesc în calitate de probe. Procese-verbale sunt de multe feluri: - procesul-verbal cu privire la contravenţie, - procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi documentelor, - procesul-verbal de percheziţie, - procesul-verbal privind cercetarea la fața locului, - procesele-verbale privind alte acțiuni procesuale efectuate în conformitate cu Legea. Aprecierea probelor se face de persoana competentă să soluţioneze cauza contravenţională, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o cercetînd toate probele administrate în raport cu circumstanţele constatate ale cauzei şi călăuzindu-se de lege. Procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui. Partea rezolutivă a procesului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de sancţionare, de încetare a procesului contravențional sau de remitere a cauzei funcționarului abilitat sa examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator sau autorităţii competente să soluţioneze cauza contravenţională, ori în instanţa de judecată, cu recomandarea, în toate cazurile, dacă consideră necesar, privind sancţionarea sau privind încetarea procesului, indicîndu-se şi termenul de contestare în instanţa de judecată. În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional recunoaşte săvîrşirea contravenției şi acceptă sancțiunea stabilită în procesul-verbal de către agentul constatator, procesul-verbal cu privire la contravenție constituie actul de decizie asupra cauzei contravenționale. Procesul-verbal nu se întocmește atunci cînd: - există o cauză care înlătură răspunderea contravenţională (legitima apărare, starea de extremă necesitate, constrîngerea fizică şi/sau psihică, riscul întemeiat etc) - este vorba de o contravenție flagrant - contravenţia poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator şi nu necesită acumulare de probe - persoana acceptă constatările agentului constatator, ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvîrşirea contravenţiei - examinarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii ţin de competenţa agentului constatator - contravenţia nu este pasibilă de sancţiunea confiscării bunurilor în conformitate cu art.439/7 Totuși, și în aceste cazuri întocmirea procesului-verbal poate fi obligatorie, dacă sunt întrunite anumite condiţii (există un prejudiciu material, sancţiunea care trebuie aplicată se aplică numai de instanţă etc.) În cazurile menționate mai sus este vorba de examinarea faptei contravenţionale în baza constatărilor personale ale agentului constatator care se încheie cu decizia privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului, această decizie este un document executoriu. Decizia este similară procesului-verbal doar că partea rezolutivă a deciziei va cuprinde: decizia agentului constatator de sancţionare a contravenientului și contul de virament al instituţiei bancare la care se va transfera valoarea amenzii, calea de contestare. Prin urmare, decizia asupra cauzei contraventionale se ia odată cu încheierea procesului contravențional, această decizie poate fi indicată direct în procesul-verbal cu privire la contravenție sau mai tîrziu în urma cercetărilor probelor sau de către instanța de judecată. Decizia de constatare personală a agentului constatator se încheie în cazurile contravenției flagrante, contravenţia poate fi constatată în temeiul constatărilor personale ale agentului constatator şi nu necesită acumulare de probe, persoana acceptă constatările agentului constatator ca fiind suficiente pentru demonstrarea vinovăţiei, şi recunoaşte săvîrşirea contravenţiei etc. Procesul-verbal cu privire la contravenție se încheie în toate celelalte cazuri. Servus