Статья 70. Клевета

Здравствуйте. В Кодексе о Правонарушениях Республики Молдова сказано, что клевета - это распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, сопряженное с обвинением в совершении особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого преступления либо преступления, повлекшего тяжкие последствия. А если распространение ложных измышлений не сопряжено с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, это будет считаться клеветой или нет?

  • Nume: Andrei Filchin
  • Data: 2023-02-25
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-02-26

Potrivit Art.70 alin.(1) Cod Nr. 218 din 24-10-2008 Cod Contravenţional al Republicii Moldova, calomnia, adică răspîndirea cu bună ştiinţă a unor informaţii mincinoase ce defăimează o altă persoană, se sancţionează cu amendă de la 48 la 72 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 20 la 60 de ore, cu amendă de la 72 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 3 luni la un an. Potrivit Art.70 alin.(2) Cod Nr. 218 din 24-10-2008 Cod Contravenţional al Republicii Moldova, aceeaşi acţiune însoţită de învinuirea în săvîrşirea unei infracţiuni, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii sau de dreptul de a desfăşura anumite activităţi pe un termen de la 6 luni la un an. Potrivit Art.70 alin.(3) Cod Nr. 218 din 24-10-2008 Cod Contravenţional al Republicii Moldova, fapta prevăzută la alin. (1) și (2), săvârșită din motive de prejudecată, se sancționează cu amendă de la 72 la 90 de unități convenționale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 30 la 60 de ore, sau cu arest contravențional de până la 15 zile, cu amendă de la 180 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere cu privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de dreptul de a desfășura anumite activități pe un termen de la 6 luni la un an. Reieşind din cele menţionate supra, chiar dacă nu se întruneşte condiţia de însoțire de o acuzație de săvârșire a unei infracțiuni, sau săvârșită din motive de prejudecată, răspîndirea cu bună ştiinţă a unor informaţii mincinoase ce defăimează o altă persoană se considerată calomnie şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile Art.70 alin.(1) Cod Nr. 218 din 24-10-2008 Cod Contravenţional al Republicii Moldova. В соответствии со статьей 70 ч. (1) Код № 218 от 24.10.2008 г. Уголовного кодекса Республики Молдова, клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих другое лицо, – влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере от 48 до 72 условных единиц или безвозмездное выполнение работ в пользу сообщества от 20 до 60 часов, со штрафом в размере от 72 до 150 условных единиц, налагаемым на должностное лицо с лишением права занимать определенные должности или права заниматься определенной деятельностью на срок от 3 месяцев до одного года . В соответствии со статьей 70 ч. (2) Код № 218 от 24-10-2008 Уголовного кодекса Республики Молдова, то же деяние, сопряженное с обвинением в совершении преступления, влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере от 60 до 90 условных единиц или выполнение работ в пользу неоплачиваемого труда. сообщества от 40 до 60 часов, со штрафом в размере от 90 до 180 условных единиц, применяемым к лицу, занимающему ответственную должность, с лишением права занимать определенные должности или права заниматься определенной деятельностью на срок до 6 месяцев до года. Согласно части (3) статьи 70 Кодекса № 218 от 24-10-2008 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова, деяние, предусмотренное абз. (1) и (2), совершенные из вреда, влекут наложение штрафа на физическое лицо в размере от 72 до 90 условных единиц, либо привлечением к общественным работам без оплаты труда в пользу общества на срок от 30 до 60 часов, либо арестом за правонарушение. до 15 суток, со штрафом в размере от 180 до 240 условных единиц, применяемым к лицу, занимающему ответственную должность, с лишением права занимать определенные должности или права заниматься определенной деятельностью на срок от 6 месяцев до одного года. Исходя из вышеизложенного, даже при невыполнении условия о сопровождении обвинения в совершении преступления или совершении из предубеждений распространение заведомо ложных сведений, порочащих другое лицо, считается клеветой и наказывается в соответствии с положениями ст. Пункт (1) статьи 70 Код № 218 от 24-10-2008 Кодекса о правонарушениях Республики Молдова.