RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2024-02-17

Da, acest lucru este posibil şi nu diferă de procedura standard. În cazul în care intenționați să înmatriculați un automobil pe piața locală (nou, sau care a fost deja înmatriculat în Republica Moldova), urmează să vă adresați la una dintre secțiile de înmatriculare a automobilelor din cadrul ASP și să prezentați după caz următoarele acte: 1. documentul care atestă dreptul dumneavoastră de proprietate asupra autovehiculului sau remorcii, pentru care aveți următoarele opțiuni: a. puteți încheia contractul cu vânzătorul în afara secției de înmatriculare; sau b. puteți încheia contractul la secția de înmatriculare, contra cost, fiind asistat de angajații secțiilor. 2. cererea dumneavoastră în calitate de proprietar nou; 3. actul dumneavoastră de identitate, în original; 4. dovada efectuării inspecției tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia; 5. dovada plății taxei pentru folosirea drumurilor; 6. copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, în termenul de valabilitate al acestuia; 7. certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, dacă este cazul; 8. plăcile cu numărul de înmatriculare, dacă nu corespund prevederilor standardelor în vigoare sau dacă este solicitată eliberarea unor plăci cu alt număr de înmatriculare; 9. dovada achitării tarifelor stabilite de ASP 10. procura, în cazul în care persoana care depune actele nu este proprietarul; 11. raportul de identificare a vehiculului; 12. dovada plății suplimentare obligatorii prevăzută de Legea Fondului republican și a fondurilor locale de susținere socială a populației, după caz. Да, это возможно и не отличается от стандартной процедуры. Если вы намерены зарегистрировать автомобиль на местном рынке (новый или уже зарегистрированный в Республике Молдова), вам необходимо перейти в один из разделов регистрации автомобиля в АСП и предоставить следующие документы: 1. документ, удостоверяющий ваше право собственности на транспортное средство или прицеп, в отношении которого у вас есть следующие возможности: а.заключить договор с продавцом можно вне раздела регистрации; или б) Заключить договор можно на участке регистрации за отдельную плату при содействии сотрудников отдела. 2. ваш запрос как нового владельца; 3. документ, удостоверяющий личность, в оригинале; 4. подтверждение проведения периодического технического осмотра в течение срока его действия; 5. подтверждение уплаты налога за пользование дорогами; 6. копия документа обязательного страхования гражданской ответственности за ущерб, причиненный автотранспортными средствами, в течение срока его действия; 7. свидетельство о регистрации бывшего владельца, если имеется; 8. таблички с регистрационным номером, если они не соответствуют положениям действующих стандартов или если запрашивается выдача табличек с другим регистрационным номером; 9. подтверждение оплаты ставок, установленных ASP. 10. доверенность, если лицо, подающее документы, не является собственником; 11. акт идентификации транспортного средства; 12. подтверждение обязательной дополнительной выплаты, предусмотренной законом Республиканского фонда и местных фондов социальной поддержки населения, в зависимости от обстоятельств.