Взятка

Здравствуйте! Моего коллегу подозревают в даче взятки в размере 400 лей служащему кладбища. Его вызывают на допрос. Сказали что у них есть видео доказательства. Что грозит в подобных ситуациях?

  • Имя: Георгий
  • Дата: 2020-10-13
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2020-10-15

În astfel de cazuri, legislaţia penală prevede sancţiuni pentru ambele părţi, pentru cel ce primit mita, Art.324 CP al RM şi pentru cel care a dat mita Art.325 CP al RM. În conformitate cu prevederile Art. 324 Cod Nr. 985 din 18-04-2002 Cod Penal al Republicii Moldova: 1) pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către o persoană publică sau de către o persoană publică străină de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani. (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite: a1) de un funcţionar internaţional; b) de două sau mai multe persoane; c) cu extorcare de bunuri sau servicii enumerate la alin.(1); d) în proporţii mari se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani. (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite: a) de o persoană cu funcţie de demnitate publică; b) în proporţii deosebit de mari; c) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani cu amendă în mărime de la 8000 la 10000 unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani. (4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), săvîrşite în proporţii care nu depăşesc 100 unităţi convenţionale, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani. În conformitate cu prevederile Art. 325 Cod Nr. 985 din 18-04-2002 Cod Penal al Republicii Moldova: (1) Promisiunea, oferirea sau darea, personal sau prin mijlocitor, unei persoane publice sau unei persoane publice străine de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru aceasta sau pentru o altă persoană, pentru a îndeplini sau nu ori pentru a întîrzia sau a grăbi îndeplinirea unei acţiuni în exercitarea funcţiei sale sau contrar acesteia se pedepseşte cu închisoare de pînă la 6 ani cu amendă în mărime de la 2000 la 4000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 6000 la 10000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (2) Aceleaşi acţiuni săvîrşite: b) de două sau mai multe persoane; c) în proporţii mari se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10000 la 14000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate. (3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrşite: a) în proporţii deosebit de mari; a1) în privinţa unei persoane cu funcţie de demnitate publică sau a unui funcţionar internaţional; b) în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale, se pedepsesc cu închisoare de la 6 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 unităţi convenţionale, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 14000 la 18000 unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice. (4) Persoana care a promis, a oferit sau a dat bunuri ori servicii enumerate la art.324 este liberată de răspundere penală dacă ele i-au fost extorcate sau dacă persoana s-a autodenunţat neştiind că organele de urmărire penală sînt la curent cu infracţiunea pe care a săvîrşit-o. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazurile cînd operaţiunea de dare-primire a mitei are loc în cadrul unor operaţiuni efectuate de organele de drept în vederea demascării astor fel de cazuri. Probele realizate în momentul dării sau primirii de mită pot servi ca probe relevante într-un eventual proces de judecată în vederea stabilirii sancţiunilor prevăzute de legislaţie. В таких случаях уголовное законодательство предусматривает санкции для обеих сторон: для получателя взятки ст. 324 УПК Республики Молдова и для давшего взятку ст. 325 УК Республики Молдова. В соответствии с положениями статьи 324 Кодекса № 985 от 18-04-2002 Уголовный кодекс Республики Молдова: 1) претензия, принятие или получение, лично или через посредника, публичным лицом или иностранным публичным лицом товаров, услуг, привилегий или преимуществ в любой форме, которые не причитаются ему, себе или другому лицу , или принятие их предложения или обещания выполнить или не выполнять, отложить или ускорить выполнение действия при выполнении своей функции или вопреки ей наказываются лишением свободы от трех до семи лет со штрафом в размере от четырех до шести тысяч условных единиц и лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от пяти до десяти лет. (2) Те же действия выполняются: а1) международным должностным лицом; б) двумя или более лицами; в) с вымогательством товаров или услуг, перечисленных в части (1); г) в больших пропорциях наказываются лишением свободы от пяти до десяти лет с штрафом в размере от шести до восьми тысяч условных единиц и лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от семи до десяти лет. (3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные: а) лицом, занимающим общественное достоинство; б) в особо крупных размерах; в) в интересах организованной преступной группы или преступной организации, наказываются лишением свободы от 7 до 15 лет со штрафом в размере от 8000 до 10 000 условных единиц и лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет. (4) Действия, предусмотренные абз. (1), совершенное в пропорциях, не превышающих 100 условных единиц, - наказываются штрафом в размере от 1000 до 2000 условных единиц и лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. В соответствии с положениями статьи 325 Кодекса № 985 от 18-04-2002 Уголовный кодекс Республики Молдова: (1) Обещание, предложение или предоставление, лично или через посредника, публичному лицу или иностранному публичному лицу товаров, услуг, привилегий или преимуществ в любой форме, которые не причитаются ему или ей за другое лицо. следует ли выполнять или откладывать или ускорять выполнение действия при выполнении своей функции или вопреки ей наказывается лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом от 2000 до 4000 единиц условно, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 6000 до 10000 единиц. лишены права заниматься определенной деятельностью. (2) Те же действия выполняются: б) двумя или более лицами; в) в больших пропорциях наказываются лишением свободы от трех до семи лет со штрафом от 4000 до 6000 условных единиц, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 10 000 до 14 000 условных единиц с лишение права заниматься определенной деятельностью. (3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные: а) в особо крупных размерах; а1) в отношении лица, занимающего общественное достоинство, или международного должностного лица; б) в интересах организованной преступной группы или преступной организации, наказываются лишением свободы от 6 до 12 лет со штрафом в размере от 6000 до 8000 единиц условно, а юридическое лицо наказывается штрафом в размере от 14000 до 18000 единиц. с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией лица законный. (4) Лицо, пообещавшее, предложившее или предоставившее товары или услуги, перечисленные в статье 324, освобождается от уголовной ответственности, если у них были вымогательства или если это лицо заявило о себе, не зная, что органам уголовного преследования известно о преступлении кто это совершил. Вышеуказанные положения не применяются в случаях, когда операция по даче взятки осуществляется в рамках операций, проводимых правоохранительными органами с целью выявления таких случаев. Доказательства, полученные во время дачи или получения взятки, могут служить в качестве соответствующих доказательств в ходе возможного судебного разбирательства для установления санкций, предусмотренных законом.