Взыскание алиментов

Добрый день. У меня сын от первого брака. Его отец проживает в России. Алименты выплачивает 5000 руб. Так он решил. Но с задержкой. Просто переводом. Могу ли официально подать . Чтобы не было задержек .

  • Имя: Татьяна
  • Дата: 2020-10-14
  • 1

ОТВЕТЫ ПАРА-ЮРИСТОВ (1)

CRÎȘMARU Iulian

Дата: 2020-10-15

În primul rând este necesar de determinat ce cetăţenie deţine tatăl copilului în vederea determinării competenţei instanţei de judecată la care urmează să fie depusă cererea privind încasarea pensiei pentru întreţinerea copilului minor. În cazul când tata copilului este cetăţean a Republicii Moldova, atunci este necesar să vă adresaţi cu o cerere privind stabilirea pensiei pentru întreţinerea copilului minor ce va fi depusă în instanţa de judecată naţională la locul unde aveţi domiciliul cu copulul minor. Drept temei serveşte Art.74. Cod Nr.1316 din 26-10-2000 Codul familiei al Republicii Moldova, care prevede că părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material, iar modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă. În cazul când lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale. În conformitate cu Art. 75 CF al RM, cuantumul pensiei de întreţinere încasate pentru copilul minor se stabileşte: (1) din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii. (2) Cuantumul cotelor poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante. (3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă. Potrivit Art.76 CF al RM, în cazurile cînd părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau fluctuabile ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri cînd, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu şi/sau alte venituri conform art.75. Cuantumul sumei băneşti fixe încasate se determină de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părţilor, de alte circumstanţe importante şi păstrîndu-se, dacă este posibil, nivelul anterior de asigurare materială a copilului. În cazul cînd tata copilului este cetăţean a Federaţiei Ruse, atunci este necesar să vă adresaţi cu o cerere privind stabilirea pensiei pentru întreţinerea copilului minor ce va fi depusă în instanţa de judecată a Federaţiei Ruse la domiciliul tatălui copilului. Drept temei serveşte Tratatul Nr. 49 din 25-02-1993 TRATAT ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA ŞI FEDERAŢIA RUSĂ CU PRIVIRE LA ASISTENŢA JURIDICĂ ŞI RAPORTURILE JURIDICE ÎN MATERIE CIVILĂ, FAMILIALĂ ŞI PENALĂ, care prevede că cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante se bucură pe teritoriul celeilalte Părţi Contractante, în ceea ce priveşte drepturile lor personale şi patrimoniale, de aceeaşi ocrotire juridică ca şi cetăţenii acestei Părţi Contractante, iar cetăţenii uneia dintre Părţile Contractante au dreptul să se adreseze liber şi nestingherit instanţelor de judecată, organelor procuraturii, birourilor notariale (numite în continuare instituţii de justiţie) şi altor instituţii ale altei Părţi Contractante, de competenţa cărora ţin cauzele civile (inclusiv cele de muncă, locative), familiale şi penale, pot să-şi susţină interesele în faţa acestora, să facă demersuri, să introducă acţiuni şi să înfăptuiască alte acţiuni procesuale în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii proprii. Прежде всего, необходимо определить, какое гражданство имеет отец ребенка, чтобы определить юрисдикцию суда, в который должно быть подано заявление о взыскании пенсии на содержание несовершеннолетнего ребенка. Если отец ребенка является гражданином Республики Молдова, то необходимо подать заявление об установлении пенсии на содержание несовершеннолетнего ребенка, которое будет подано в национальный суд по месту жительства с несовершеннолетним ребенком. Статья 74 служит основой. Кодекс № 1316 от 26-10-2000 Семейного кодекса Республики Молдова, который устанавливает, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и детей старшего возраста, нетрудоспособных, нуждающихся в материальном обеспечении, а способ выплаты поддерживающей пенсии определяется в на основании договора, заключенного между родителями или между родителями и взрослым нетрудоспособным ребенком. Если такой договор отсутствует и родители не участвуют в содержании детей, алиментная пенсия взыскивается судом по заявлению одного из родителей, опекуна ребенка или территориального органа опеки. В соответствии со статьей 75 CF Республики Молдова размер получаемой пенсии на содержание несовершеннолетнего ребенка устанавливается: (1) от заработной платы и / или иного дохода родителей в размере 1/4 - на одного ребенка, 1/3 - на двоих детей и 1/2 - на трех и более детей. (2) Размер квоты может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального и семейного положения родителей, других важных обстоятельств. (3) Если одни дети остаются с одним родителем, а другие - с другим, поддерживающая пенсия, выплачиваемая менее застрахованному родителю, устанавливается в фиксированной денежной сумме. Согласно ст. 76 CF Республики Молдова, в случаях, когда родитель, который должен содержать своего ребенка, имеет зарплату и / или другой нерегулярный или колеблющийся доход или получает заработную плату и / или другой доход, полностью или частично, натурой, или не имеет заработной платы / или другой доход, а также в других случаях, когда по определенным причинам получение поддерживающей пенсии в виде доли заработной платы и / или другого дохода невозможно, затруднительно или существенно вредит интересам одной из сторон, суд может определить размер поддерживающей пенсии в фиксированном размере, выплачиваемый ежемесячно или одновременно в фиксированном размере и в виде доли заработной платы и / или другого дохода в соответствии со статьей 75. Размер полученной фиксированной суммы определяется судом с учетом материального и семейного положения сторон, других важных обстоятельств и сохранения, по возможности, прежнего уровня материального страхования ребенка. Если отец ребенка является гражданином Российской Федерации, то необходимо ходатайство о пенсии на содержание несовершеннолетнего ребенка, которое необходимо подать в суд Российской Федерации по месту жительства отца ребенка. Основа - договор No. 49 от 25-02-1993 ДОГОВОР МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ МОЛДОВА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЬЕ И УГОЛОВНЫМ ВОПРОСАМ, который предусматривает, что граждане одной из Договаривающихся сторон их личные и имущественные права, находящиеся под той же правовой защитой, что и граждане этой Договаривающейся Стороны, и граждане одной из Договаривающихся сторон имеют право на свободный и беспрепятственный доступ в суды, прокуратуру, нотариальные конторы (далее именуемые судебными учреждениями) и другие учреждения другой Договаривающейся стороны, которые обладают юрисдикцией в отношении гражданских (включая занятость, жилье), семейных и уголовных дел, могут отстаивать свои интересы перед ними, принимать меры, возбуждать иски и выполнять другие процессуальные действия в том же условия как их собственные граждане.