Consultație

Bunā ziua,întrebarea mea e urmātoare:astāzi la data de 06.05.2021..mi sa întocmit un proces verbal...am depāsit limita de vitezā....deoarece nu am semnat procesul verbal....le-am confirmat...sā-mi expedieze procesul prin posta...îmi spune-ți vā rog ,cînd trebuie de contestat procesul ...în decurs de trei zile dupā ce mi-a fost întocmit procesul sau dupā primirea procesului prin postā ...multumim

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-05-06
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Șchiopu Veronica

Data: 2021-05-11

Bună ziua, Dvs aveți 15 zile lucrătoare la dispoziție din data întocmirii procesului verbal pentru a contesta în judecată aceste procese verbale pe motivele sus-enunțate în care veți indica circumstanțele de fapt și de drept solicitând anularea proceselor verbale și încetarea procesului contravențional.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-05-11

În corespundere cu At. 448 alin.(1) din Cod Nr. Nr. 218 din 24-10-2008 cod Contravenţional al Republicii Moldova, ocntravenientul, în cazul în care nu este de acord cu decizia agentului constatator, este în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. În conformitate cu prevederile Art. 382 alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ, citarea este o acţiune procedurală prin care autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională asigură prezentarea persoanei în faţa sa pentru desfăşurarea normală a procesului contravenţional şi se face prin invitaţie scrisă, care se înmînează de către autoritatea competentă sau se expediază prin poştă, prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, prin poştă electronică sau prin alt mijloc în cazul în care autoritatea poate dovedi că citaţia a fost primită sau a fost transmisă persoanei citate, dar aceasta a refuzat să o primească. Respectiv, conform normelor legale specificate mai sus, în cazul în care semnaţi procesul verbal, termenul de contestare a deciziei agentului constatator era de 15 zile de la data emiterii acesteia. Deoarece d-voastră nu aţi semnat procsul verbal şi aţi solicitat trimitere acestuia prin intermediul ÎS "Poşta Moldovei" termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data comunicării indicată pe ștampila Poștei.