Foaie de boala

Spuneti va rog unde trebue sa dau foaia de boala si cum se primesc banii?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-04-12
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-04-14

Bună ziua, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte în conformitate cu Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289/2004 şi Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005. Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc, se calculează şi se plătesc de angajator pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pentru fiecare angajat pe parcursul unui an calendaristic, în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă. Indemnizaţiile, acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc de către angajator/ sau angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, în original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu menţiunea „copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana. La indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă au dreptul asiguraţii cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi şomerii cu drept de la ajutor de şomaj”. Începând cu 01.07.2019 stabilirea, calcularea şi plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă acordate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către casele teritoriale în temeiul informaţiei din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate şi autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistenţă medicală. Datele din certificatul medical transmise Casei Naţionale de Asigurări Sociale pentru stabilirea indemnizaţiilor se examinează în termen de pînă la 15 zile calendaristice de la data recepţionării acestora. În cazul în care informaţia necesară pentru stabilirea indemnizaţiei este incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, termenul de examinare se extinde pînă la apariţia informaţiei corecte/complete, dar nu mai mult de 30 de zile. Va doresc sănătate.