Arma de vânătoare

Buna ziua! Ma interesează așa o întrebare,daca stil meu vrea sa scrie arma de vinatoare a tatălui meu, care a decedat, de ce acte este nevoie? Și de ce suma de bani trebuie sa dispunem? Multumesc anticipat!

  • Nume: Velenciuc Diana
  • Data: 2020-03-05
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2020-03-06

Salutare Conform alin. 7, art. 4, Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă Articolul 4. Aspecte generale privind regimul armelor şi al muniţiilor ... (7) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană care deţine legal arme sau muniţii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedează ori este declarat dispărut, să depună armele şi muniţiile respective la cel mai apropiat organ de poliţie în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreşti de declarare a dispariţiei, pentru păstrarea acestora pînă la stabilirea moștenitorului, în conformitate cu legislația în vigoare. Conform Cap VIII, Hotărîrea Guvernului Nr. 293 din 23-04-2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă: 69. Persoanele fizice, care nu sînt titulare ale dreptului de deţinere sau, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării ori cărora acest drept le-a încetat temporar sau definitiv, pot avea arme în proprietate numai în următoarele situaţii: 1) au devenit proprietari în urma încheierii unei proceduri succesorale; 2) erau proprietari la data suspendării ori încetării dreptului de deţinere sau de port şi de folosire a armelor, în condiţiile Legii. 70. Armele aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la pct.69 pot fi înstrăinate de acestea în condiţiile Legii sau, după caz, pot fi păstrate numai la armurieri licenţiaţi, cu excepţia cazului în care sînt luate în custodie de organele de poliţie. 71. Persoanele prevăzute la pct.69, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2) din Lege, pot fi autorizate, la cerere, să deţină sau să poarte şi să folosească armele aflate în proprietate în condiţiile prevăzute în capitolul II, ori, după caz, le pot dezactiva în condiţiile prevăzute la capitolul XXXVII, urmînd să fie păstrate ca arme de panoplie. Deci, dacă ați moștenit arma și doriți să dispuneți de dreptul de deținere, port și folosire, trebuie să îndepliniți prevederile art. 7 alin. (1) și (2) din Legea privind regimul armelor și al munițiilor cu destinație civilă care prevede următoarele: Articolul 7. Condiţiile de acordare a permisului de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi, după caz, a permisului de armă (1) Permisul de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi, după caz, permisul de armă se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) dacă nu se află în una din situaţiile specificate la alin. (2) din prezentul articol şi întrunesc cumulativ următoarele condiţii: a) au împlinit vîrsta de 21 de ani; b) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică de mînuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică acreditată în domeniu, în condiţiile legii, cu excepţia personalului atestat sau în rezervă din cadrul autorităților administraţiei publice care au competenţe în domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi al ordinii publice , precum şi din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie, al Procuraturii şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; c) dispun de condiţii pentru asigurarea securităţii şi integrităţii armelor şi a muniţiilor; d) sînt apte din punct de vedere psihologic şi medical pentru a deţine şi a folosi arme şi muniţii; e) au calitatea impusă de lege, atestată prin documente prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi, în funcţie de destinaţia armelor. (2) Permisele prevăzute la alin. (1) nu se acordă persoanelor care se află în una din următoarele situaţii: a) sînt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvîrşite cu intenţie, potrivit legislației în vigoare; b) au antecedente penale; c) le-a fost anulat, în ultimii 5 ani, dreptul de procurare, deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura de anulare s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 8 alin. (2); d) au pierdut sau li s-au sustras, în ultimii 5 ani, în împrejurări imputabile lor, armele letale sau neletale supuse autorizării; e) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă pentru infracţiuni comise cu intenţie, cu folosirea armelor sau a muniţiilor, a substanţelor şi materialelor explozive sau toxice, precum şi a substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor , dar şi pentru purtarea, păstrarea, procurarea, producerea, fabricarea, transportarea sau comercializarea ilegală a acestora. f) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă la pedeapsă de privaţiune de libertate pentru infracţiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave comise cu intenţie; g) prezintă pericol pentru ordinea publică, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor și se află la evidență specială în organele de poliție. h) în privinţa cărora au fost aplicate ordinul de restricţie de urgenţă sau ordonanţa de protecţie. Pentru vînători mai este nevoie şi de carnetul de vînător, în original şi în copie, eliberat de o organizaţie vînătorească legal constituită din Republica Moldova, pentru arme de vînătoare. Conform alin 7-8, art. 6, legea sus-menţionată: Articolul 6. Acordarea dreptului de procurare, înstrăinare,  deţinere, port şi folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi a muniţiilor aferente ... (7) Dreptul de a deţine arme de vînătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, vînătorilor care sînt membri ai unor asociaţii de vînători legal constituite, care îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei privind regnul animal, care au susţinut examen pentru obţinerea calităţii de vînător, care deţin carnet de vînător valabil, precum și sportivilor, antrenorilor de tir și colecționarilor de arme. (8) Titularul dreptului de a deţine arme de vînătoare poate purta şi folosi armele înscrise în permisul de armă numai pe terenurile destinate vînatului pentru care este autorizat, precum şi în tiruri de tragere autorizate în condiţiile legii. ... Preţurile pentru persoane fizice Conform anexei nr. 2 la prezenta lege: Eliberarea permisului de deţinere şi, după caz, de port al armei = 260 lei Instruirea teoretică şi practică pentru mînuirea armei de foc = 760 lei Mai multe detalii găsiţi în link-urile de mai jos: http://www.legis.md/UserFiles/Image/anexa_2_130(1).doc https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48385&lang=ro https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110345&lang=ro Servus