Ajutor

Buna ziua!!! Cu soțiea suntem înregistrați pe teritoriul transnistriei PMR , in momentul de față vrem să devortam. Companiea si marca care se află pe teritoriul moldovei se imparteste in jumate?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-04-27
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

OLTEANU Viorica

Data: 2020-04-29

Conform art. 20 alin. (1) Codul Familiei, bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei aparţin ambilor cu drept de proprietate în devălmăşie conform legislaţiei. Potrivit alin. (2) art. 20 Codul Familiei, sunt proprietate în devălmăşie bunurile procurate din contul veniturilor obţinute de fiecare dintre soţi din: activitatea de muncă; activitatea de întreprinzător; activitatea intelectuală; premiilor, indemnizaţiilor şi altor plăţi, cu excepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.); altor mijloace comune. Alin. (3) prevede că, sunt proprietate în devălmăşie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, depunerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comerciale, care au fost construite, constituite, procurate sau făcute din contul mijloacelor comune, precum şi alte bunuri dobândite în timpul căsătoriei, chiar dacă sunt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi. Conform art. 147 Cod civil, mărimea minimă a capitalului social al societăţii cu răspundere limitată este stabilită prin lege. Capitalul social al societăţii cu răspundere limitată este divizat în părţi sociale. Conform alin. (1) art. 150 Cod civil, asupra părţii sociale a soţilor în societatea cu răspundere limitată dobândite în timpul căsătoriei se aplică regimul juridic al proprietăţii comune în devălmăşie. Potrivit alin. (2) al art. 150 Cod civil, soţul asociatului nu poate cere divizarea părţii sociale şi nici primirea sa în societate dacă actul de constituire nu prevede altfel. Reieșind din prevederile legale enunțate, constatăm că, partea socială a unuia dintre soţi într-o societate cu răspundere limitată, dobândită în timpul căsătoriei prin participarea la fondarea societăţii sau procurată din mijloacele comune, adică în timpul căsătoriei, constituie proprietate în devălmăşie a soţilor. În asemenea împrejurări, necesită a se reține faptul că, la partajul bunurilor proprietate în devălmăşie, inclusiv şi a cotei sociale, se ia în vedere valoarea cotei sociale, adică a valorii cotei sociale, rezultând din activele şi pasivele societăţii şi nu doar valoarea cotei sociale propriu zise, care a fost vărsată în capitalul social la fondarea societăţii sau la modificarea mărimii capitalului social, care este de fapt una reprezentativă, ce demonstrează cota parte a asociatului în societate.