Перерасчёт алиментов.

Добрый вечер.Скажите пожалуйста,какую сумму алиментов я могу получить на ребенка, если муж работает дальнебойщиком в латвийской фирме.Могу ли я рассчитывать на 25% от его зарплаты.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2023-11-23
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2023-12-05

Conform Art.74 din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material. Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă. Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare. Conform Art.92 Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, contractul privind mărimea, condiţiile şi modul de plată a pensiei de întreţinere poate fi încheiat între persoana care datorează întreţinere (debitorul întreţinerii) şi persoana care are dreptul la întreţinere (creditorul întreţinerii). Conform Art.75 Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul Familiei, pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de 1/4 – pentru un copil, 1/3 – pentru 2 copii şi 1/2 – pentru 3 şi mai mulţi copii. Cuantumul cotelor stabilite poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante. Согласно статье 74 Кодекса №. 1316 от 26-10-2000 СК РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей и совершеннолетних нетрудоспособных детей, нуждающихся в материальной поддержке. Способ выплаты алиментной пенсии определяется на основании договора, заключаемого между родителями или между родителями и совершеннолетним нетрудоспособным ребенком. Если такого договора нет и родители не участвуют в содержании детей, алиментная пенсия взыскивается в судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна ребенка или органа опеки и попечительства. Согласно ст.92 Кодекса №. 1316 от 26.10.2000 г. Семейный кодекс, договор о размере, условиях и порядке выплаты алиментной пенсии может быть заключен между лицом, уплачивающим алименты (должником по алиментам), и лицом, имеющим право на алименты (должником по алиментам). кредитор). Согласно ст.75 Кодекса №. 1316 от 26.10.2000 г. Семейный кодекс, алиментная пенсия на несовершеннолетнего ребенка взыскивается из заработной платы и/или иных доходов родителей в размере 1/4 – на одного ребенка, 1/3 – на двоих детей и 1/2 – для 3 и более детей. Размер установленной квоты может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального и семейного положения родителей, иных важных обстоятельств.