Алименты

Здравствуйте я хочу подать на алименты мужа. Ребенку 7 лет. С папой ребенка я не состояла в браке и в свидетельстве о рождении ребёнка он не указан. Подскажите пожалуйста могу ли я требовать компенсации алименов за все 7 лет за которые он не платил. Или могу только потребовать алименты с момента подачи документов.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-01-14
  • 2

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (2)

Macari Tamara

Data: 2021-01-14

Здраствуйте. Если отец ребенка прямо не указан в качестве отца в свидетельстве о рождении, у вас нет оснований подавать на него в суд, поскольку его отцовство не установлено.

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-01-17

În confomritate cu prevederile Art.74 din Cod Nr. 1316 din 26-10-2000 Codul familiei, părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori. Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi. Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească. În acest sens, pentru a solicita pensia de întreţinere pentru copilul minor mai întîi de toate este necesar ca concubinul cu care aţi locuit să fie recunoscut ca părinte a acestuia. Aici distingem doua cazuri: 1. În cazul în care tatăl copilului recunoaște paternitatea (adică recunoaşte că este tatăl copilului): Conform art. 47 alin. (5) Codul Familiei, paternitatea copilului născut în afara căsătoriei poate fi recunoscută de către tatăl său printr-o declaraţie comună a acestuia şi a mamei copilului, depusă la organul de stare civilă. Ulterior depunerii declaraţiei, acesta este recunoscut tată al copilului şi este înscris în certificatul de naştere a acestuia, după care solicitați pe cale amiabilă încasarea pensiei alimentare pentru întreţinerea copilului sau depuneți în instanța de judecată o cerere în acest sens în baza Art.74 din Codul familiei. 2. În cazul când tata copiilor nu recunoaște paternitatea (adică nu recunoaşte că este tatăl copilului): Conform Art. 48 Codul Familiei, dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei unuia dintre părinţi, Astfel, depuneți în instanță de judecată o cerere privind stabilirea paternității în baza Art. 48 din Codul Familiei și privind încasarea pensiei alimentare în baza Art.74 din Codul familiei. În cazul depunerii cererii privind încasarea pensiei alimentare în instanţa de judecată, pensia alimentară va fi stabilită din ziua depunerii cererii în instanţă şi nu retroactiv. В соответствии с положениями статьи 74 Кодекса No. 1316 от 26-10-2000 Семейного кодекса, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок выплаты поддерживающей пенсии определяется на основании договора, заключенного между родителями. Если такой договор отсутствует и родители не участвуют в содержании детей, алиментная пенсия взыскивается в судебном порядке. В этом смысле, чтобы претендовать на алиментную пенсию для несовершеннолетнего ребенка, в первую очередь необходимо, чтобы наложница, с которой вы жили, была признана его родителем. Здесь мы различаем два случая: 1. Если отец ребенка признает отцовство (т.е. признает, что он является отцом ребенка): Согласно ст. 47 п. (5) Согласно Семейному кодексу отцовство ребенка, рожденного вне брака, может быть признано его отцом по совместному заявлению его и матери ребенка, поданному в орган гражданского состояния. После подачи заявления он признается отцом ребенка и регистрируется в его свидетельстве о рождении, после чего вы мирно запрашиваете взыскание алиментов или подаете запрос в суд на основании статьи 74 Кодекса. семья. 2. Если отец детей не признает отцовство (т.е. не признает, что он является отцом ребенка): Согласно статье 48 Семейного кодекса, если ребенок рожден от родителей, не состоящих в браке и при отсутствии совместного заявления родителей или отца ребенка, отцовство устанавливается судом на основании заявления одного из родителей, Таким образом, подать в суд ходатайство об установлении отцовства на основании статьи 48 Семейного кодекса и о взыскании алиментов на основании статьи 74 Семейного кодекса. В случае подачи заявления о взыскании алиментов в суд, алименты устанавливаются со дня подачи заявления в суд, а не задним числом.