Алименты

Назначили алименты по суду, как их теперь правильно выплачивать, чтоб это защитывалось, муж нелегально на Украине находится, платить говорит что хочет, но не знает как

  • Nume: Анастасия
  • Data: 2020-12-01
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-12-02

În conformitate cu prevederile Art. 256 alin. (1) lit a) din Cod Nr. 225 din 30-05-2003 Cod de Procedură civilă a Republicii Moldova, urmează a fi executată imediat ordonanţa sau hotărîrea judecătorească prin care pîrîtul este obligat la plata pensiei de întreţinere. În conformitate cu prevederile Art. 1 din od Nr. 443 din 24-12-2004 Codul de Executare a Republicii Moldova, procedura de executare are sarcina de a contribui la realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare, în modul stabilit de lege, iar legislaţia privind executarea stabileşte competenţa executorului judecătoresc, modul şi condiţiile de executare silită a documentelor executorii. În acest sens, în conformitate cu prevederile legale, odată ce există o hotărîre judecătorească în privinţa obligării unui părinte la plata pensiei pentru întreţinerea copilului minor, odată cu emiterea acestea, aceasta este trimisă spre excutare executorului judecătoresc în raza teritorială de competenţă a instanţei de judecată în cadrul cărea afost judecată cererea de stabilire a pensiei pentru întreţinerea copilului mnor. Astfel, tatăl copilului, care a fost obligat la plata pensiei pentru întreţinerea copilului minor trebuie să se adreseze la executorul judecătoresc la care a fost repartizat titlul executoriu. В соответствии с положениями статьи 256 п. (1) буква а) Кодекса № 225 от 30-05-2003 ГПК Республики Молдова постановление или решение суда, согласно которым ответчик обязан выплатить поддерживающую пенсию, подлежит немедленному исполнению. В соответствии с положениями ст. 1 п. 443 от 24-12-2004 Исполнительного кодекса Республики Молдова, исполнительная процедура призвана способствовать реализации прав кредиторов, признанных исполнительным документом, представленным к исполнению, в порядке, установленном законом, а исполнительное законодательство устанавливает компетенцию судебного исполнителя. , порядок и условия исполнения исполнительных документов. В этом смысле, в соответствии с положениями закона, после вынесения решения суда об обязанности родителя выплачивать пенсию на содержание несовершеннолетнего ребенка оно направляется для исполнения судебному исполнителю в пределах территориальной юрисдикции суда. в котором было рассмотрено заявление об установлении пенсии на содержание несовершеннолетнего ребенка. Таким образом, отец ребенка, который был обязан выплачивать пенсию на содержание несовершеннолетнего ребенка, должен обратиться к судебному приставу, которому был передан исполнительный лист.