Moștenirea contractului de arendă

arendașul decedat ,are drept moștenitorul a mostenini bunurile arendate de către decedatul

  • Nume: cojocari valentina
  • Data: 2020-10-09
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

Cojocari Cristina

Data: 2020-10-11

buna ziua, ,,contractul de arendă este contractul încheiat între o parte – proprietar, uzufructuar sau alt posesor legal de terenuri și de alte bunuri agricole (arendator) – și altă parte (arendaș) cu privire la exploatarea acestora pe o durată determinată și la un preț stabilit de părți. Prin acordul părților, dispozițiile cu privire la arendă se aplică și la locațiunea altor imobile. Contractul de arendă se încheie în scris. Termenul acestui contract nu poate fi mai mic de un an. Plata arendei se face în natură, în bani sau în natură și în bani, potrivit acordului dintre părți, și se execută în termenul și în locul stabilit de contract. Arenda se stabileşte în contractul de arendă pentru toată proprietatea arendată, fiind precizată de proprietar sau persoana împuternicită de el în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor şi ratelor de amortizare, indexărilor, reevaluărilor, care sînt reglementate de stat, schimbării scopului utilizării bunurilor, stipulat în contract, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. --- Codul civil prevede urmatoarele pentru exceptii : Articolul 902. Decesul locatarului sau al locatorului Locaţiunea (arenda) nu încetează prin decesul locatarului, nici prin cel al locatorului dacă în contract nu este prevăzut altfel sau dacă, în funcţie de circumstanţe, contractul nu mai poate fi menţinut. Articolul 903. Încetarea locaţiunii Locaţiunea încetează: a) la expirarea termenului contractului; b) în cazul pieirii bunului închiriat; c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.