Donatie

Tatal meu a divortat de mama. Dar locuiau in aceiasi gospodarie. Mama a decedat si noi am inceput a acumula acte pe pamint intru a le inregistra dr. de proprietate. Acumlind actele tata fara stirea mea a inregistrat dr, de proprietate pe tern si casa si fiind in relatii ostile a donat totul unui nepot. Prin hot. instn eu mi-am recapatat dr. de proprietate la 1/2 din casa a fost anult par'ial contractul de donatie. La moment tatal poate solicita nulitatea contractul la cealalta 1/2 din casa

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-03-22
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

MOCANU Eugenia

Data: 2020-03-25

Bună ziua, referitor la revocarea (anularea) contractului de donație, Codul Civil al RM prevede următoarele: Articolul 1210. Revocarea donației pentru ingratitudine (1) Donatorul are dreptul să revoce donația dacă donatarul a atentat la viața donatorului sau a unei persoane apropiate acestuia, dacă se face vinovat de o altă faptă ilicită față de donator sau față de o persoană apropiată acestuia, fapt care atestă o ingratitudine gravă, sau dacă refuză fără motive întemeiate să acorde donatorului întreținerea datorată. (2) Revocarea pentru ingratitudine este exclusă dacă donatorul, în cunoștință de cauză, îl iartă pe donatar. (3) În cazul revocării pentru ingratitudine, donatarul nu poate invoca excepția de diminuare a îmbogățirii prevăzută la art. 1994. Articolul 1211. Revocarea donației în caz de stare de nevoie (1) Donatorul are dreptul să revoce donația dacă nu este în stare să se întrețină din contul patrimoniului sau venitului său. (2) Se prezumă că donatorul nu este în stare să se întrețină dacă sînt întrunite condițiile stabilite de lege pentru a cere întreținere de la o altă persoană sau pentru a primi prestații de asigurări sociale în sistemul public, chiar dacă donatorul nu a exercitat aceste drepturi. (3) Dreptul de revocare este suspendat pe perioada în care donatarul întreține donatorul, iar ultimul are dreptul legal de a fi întreținut. Pe aceeași perioadă este suspendată curgerea termenului de revocare a donației. Dacă donatarul încetează întreținerea, iar donatorul revocă donația, obligația de restituire a donatarului se va reduce cu valoarea întreținerii oferite. (4) Donatorul care nu este în stare să se întrețină în sensul alin. (1) și (2) sau care în mod iminent se va afla în această situație poate suspenda executarea obligațiilor sale rămase neexecutate care rezultă din contractul de donație. Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător dreptului de a suspenda executarea. Dacă donatorul suspendă executarea, donatarul poate declara rezoluțiunea donației. (5) Dispozițiile prezentului articol se aplică și în cazul în care de revocarea donației depinde fie aptitudinea donatorului de a îndeplini obligațiile de întreținere prevăzute de lege sau prin hotărîre judecătorească, fie apariția acelor obligații. Articolul 1212. Dreptul de revocare din alte motive întemeiate (1) Donatorul are dreptul să revoce donația în situația în care există alte circumstanțe decisive care au stat la baza încheierii contractului (boala fatală a donatorului, intenția de căsătorie sau căsătoria donatarului, relația de căsătorie dintre donator și donatar etc.) și care s-au schimbat esențial după încheierea contractului, dacă în urma acestei schimbări: a) folosul oferit donatarului este vădit nepotrivit sau excesiv; sau b) este vădit injust de a obliga donatorul să respecte donația. (2) Dreptul de revocare prevăzut la alin. (1) apare doar dacă: a) schimbarea circumstanțelor era atît de imprevizibilă, încît donatorul, la momentul încheierii contractului, nu ar fi putut în mod rezonabil să o prevadă; și b) donatorul nu și-a asumat riscul acestei schimbări a circumstanțelor.