contract de locațiune s-au comodat

Buna ziua, suntem o organizaței publică în RM, pentru oferirea spațiilor pentru o altă organzație publică din România intenționăm să facem un contract de comodat, doar că organizația din România insistă pentru contract de locațiue unde ca punct obligatoriu este că în caz de litigii conflictele se vor soluționa conform Legislației României (oare conflictele nu se soluționează conform legislației țării unde își are seidiul organizația care deține bunul imobil? Și de ce locațiune și nu comodat. Mers

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-07-27
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

ILCO Nicolae

Data: 2021-07-29

Salutare Conform alin. (1), art. 2617, Codul Civil: (1) Contractul este guvernat de legea aleasă prin consens de părţi. Articolele 2614, 2615, explică mai detailat: Articolul 2614. Legea aplicabilă condițiilor de formă ale actului juridic (1) Condițiile de formă ale actului juridic s]nt stabilite de legea statului care guvernează fondul actului juridic. Actul juridic se consideră totuși valabil din punctul de vedere al formei dacă îndeplinește una dintre următoarele condiții: a) este respectată legea locului unde a fost întocmit; b) este respectată legea națională sau legea reședinței obișnuite a persoanei care l-a întocmit; c) este valabil conform legii aplicabile potrivit dreptului internațional privat al autorității care examinează validitatea actului juridic. Articolul 2615. Legea aplicabilă condițiilor de fond (1) Condițiile de fond ale actului juridic sînt stabilite de legea aleasă de părți sau, după caz, de autorul său. (2) Alegerea legii aplicabile actului juridic trebuie să fie expresă ori să rezulte neîndoielnic din cuprinsul acestuia sau din circumstanțe. (3) Părțile pot alege legea aplicabilă totalității sau numai unei anumite părți a actului juridic. (4) Înțelegerea privind alegerea legii aplicabile poate fi modificată ulterior încheierii actului juridic. Modificarea are efect retroactiv, fără să poată totuși: a) să infirme validitatea formei acestuia; sau b) să aducă atingere drepturilor dobîndite între timp de terți. Deci, legea se alege prin consens, prin negociere, dacă legea aleasă este legea română, iată care sunt principalele diferențe dintre contractul de comodat și contractul de locațiune (care în legea română se mai numește contract de închiriere): 1) Chiria - Conform legii, contractul de închiriere este acela prin care o parte (locator) se obligă să asigure altei părți (locatar) folosința unui bun, pe o perioadă determinată, în schimbul unui preț (chirie). Prin contractul de comodat, o parte (comodant), se obligă să asigure, cu titlu gratuit, celeilalte părți (comodatar) folosința unui bun, cu obligația pentru acesta din urmă de a-l restitui într-un anumit timp. Deci practic, mai simplu spus, comodatul este un împrumut fără bani. Dacă în schimbul împrumutării bunului dat în comodat s-ar percepe o sumă de bani, atunci contractul de comodat s-ar transforma într-unul de închiriere. 2) Răspunderea pentru viciile (defecțiunile) bunului împrumutat - Dacă, în cazul contractului de închiriere, locatorul (cel care a dat bunul spre folosință) răspunde față de cealaltă parte pentru toate viciile ascunse ale bunului împrumutat care împiedică sau micșorează folosirea lui (indiferent că le cunoștea sau nu la data predării și indiferent că au survenit înaintea sau pe parcursul contractului), comodantul (cel care a dat bunul spre folosința gratuită) nu raspunde decât pentru viciile ascunse pe care le-a cunoscut la data încheierii contractului și în legătură cu care nu l-a prevenit pe comodatar. Viciile ascunse sunt acele defecțiuni ale bunului care nu pot fi descoperite la prima vedere sau cu prilejul examinării bunului, în urma unei verificări serioase, pe cale obișnuită. Lipsa de informare, de experiență sau nepriceperea celui care preia bunul nu fac ca viciile pe care acesta nu le-a putut constata singur să fie considerate vicii ascunse. Atunci când pentru sesizarea defecțiunilor este necesară o anumită pregătire, persoana care preia bunul (în cazul de față, locatarul/comodatarul) poate apela la o persoană calificată, iar dacă nu o face, este propria culpă. 3) Suportarea costurilor pentru reparații - În cazul contractului de închiriere, locatorul (cel care a dat bunul spre folosință) este obligat să efectueze toate reparațiile necesare pentru pentru a menține bunul închiriat în stare corespunzătoare de întrebuințare (cu excepția reparațiilor minore, locative). Într-un contract de comodat, comodatarul (cel care a luat bunul spre folosință gratuită) suportă cheltuielile pe care le-a făcut pentru a folosi bunul (cu excepția cheltuielilor efectuate pentru lucrări necesare și care nu puteau fi prevăzute la încheierea contractului). 4) Restituirea anticipată a bunului - Întrucât închirierea unui bun se face contra cost, locatorul (cel care dă în chirie bunul) nu poate cere restituirea bunului înainte de termenul stabilit. În schimb, în contractul de comodat, unde folosința bunului este dată gratuit, regulile sunt mai flexibile, permitînd comodantului (cel care a dat bunul spre folosință gratuită) să îl solicite anticipat, atunci când el însuși are o nevoie urgentă și neprevazută în legatură cu acel bun. Servus