Arenda pamintuli

Poate arendasul sa-mi ea pamintul dupa 5 ahi de arenda

  • Nume: Grigore
  • Data: 2020-10-11
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-10-12

Pentru a răspunde la întrebarea d-voastră sunt necesare date suplementare referitoare la acest caz, deoarece în sine un contract de arendă pe de o parte este un lucru pe cât se poate de simplu, pe de altă parte este un lucru pe cât se poate de complicat. Totodată fiecare contract diferă unul de altul iar pentru a te expune asupra acestuia este necesar mai întâi de toate de analizat datele cu privire la: ce tip de bunuri au fost date în arendă, modul de încheiere a contractului de arendă, intrarea în dreptul de posesie şi folosinţă a bunurilor, ce plantaţii sunt cultivate pe acest teren, au fost sau nu respectare termenele cu privire la prelungirea şi/sau desfacerea contractului. Astfel dacă o să analizaţi prevederile legale de mai jos puteţi încadra contractul d-voastră în una din ele şi o să găsiţi şi răspunsul. Dacă nu o să vă descurcați şi o să aveţi nevoie de informaţii suplementare ne puteţi contacta. Conform prevederilor CAP.IX, Art.1288-1292 a Codului Civil al republicii Moldova Nr. 1107 din 06-06-2002, prin contractul de arendă, o parte (arendator) se obligă să dea celeilalte părți (arendaș) un teren agricol și/sau alte bunuri agricole în posesie și folosință pe o durată determinată, iar aceasta se obligă să efectueze plata de arendă. Ca bunuri agricole se înțeleg mijloace fixe (terenuri cu destinație agricolă, inclusiv din intravilanul localităților, și ale fondului de rezervă, mașini, utilaje și instalații destinate lucrărilor agricole, construcții, inclusiv construcții hidrotehnice, platforme și spații de depozitare destinate păstrării producției agricole, cu terenurile aferente acestora, animale care se folosesc în procesul agricol) și, după caz, mijloace circulante. Contractul de arendă se încheie în formă scrisă. Dacă părțile nu convin altfel, dreptul de posesie și folosință asupra bunurilor agricole arendate se naște din momentul semnării contractului de arendă și poate fi exercitat doar după semnarea actului de predare-primire. Contractul de arendă trebuie să prevadă date privind: a) obiectul contractului; b) termenul arendei; c) componența, forma și cuantumul plății pentru arendă; d) condițiile de folosire a obiectelor situate pe teren, inclusiv a utilajului și a tehnicii agricole. La cererea uneia dintre părți, la contractul de arendă a terenurilor agricole se anexează copia planului cadastral al acestor terenuri, iar în cazul în care se dă în arendă o parte dintr-un teren divizibil sau dintr-o construcție capitală, la actul de predare-primire se anexează copia planului cadastral al terenului sau al construcției, cu marcarea părții ce se dă în arendă. La începutul și la încetarea arendei, părțile contractante sunt obligate să întocmească, în termen de 5 zile lucrătoare, acte de predare-primire a bunului agricol arendat. Actul de predare-primire a terenului agricol arendat va conține date privind: a) numărul cadastral al terenului; b) suprafața; c) bonitatea; d) modul de folosință; e) starea terenului (prelucrat, neprelucrat, cultivat etc.); f) viciile materiale și juridice; g) alte date, la cererea părților. Actul de predare-primire a bunurilor agricole arendate, altele decât terenurile, va conține date privind: a) denumirea și destinația bunurilor; b) starea tehnică; c) anul fabricării sau dării în exploatare, termenul general și termenul care a rămas de exploatare a bunurilor; d) efectuarea ultimei reparații curente și capitale; e) valoarea reală a bunurilor agricole evaluată conform legislației; f) condițiile de folosire; g) viciile materiale și juridice; h) alte date, la cererea părților; Din momentul semnării, actul de predare-primire devine parte integrantă a contractului de arendă, iar ne includerea unei informații prescrise mai sus nu afectează valabilitatea actului de predare-primire. Termenul arendei se stabilește de către părțile contractante, dar nu va fi mai mic de 1 an și mai mare de 30 de ani. La darea în arendă a terenurilor agricole în scopul sădirii unor plantații multianuale, termenul arendei va fi de cel puțin 25 de ani, dacă în contract nu este prevăzut un alt termen. Contractul de arendă poate fi prelungit cu acordul comun al părților. În cazul în care contractul nu prevede altfel, partea care intenționează să nu prelungească contractul de arendă este obligată să avizeze cealaltă parte cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea termenului contractului. În cazul în care termenul arendei expiră, iar arendatorul nu cere să i se predea bunurile arendate și arendașul continuă exploatarea acestora, contractul de arendă se consideră prelungit pentru un an agricol.