по налогам

оформил на Х генеральную доверенность на автомашину. Х продал ее У. Налоговая получила информацию, что авто продано от моего имени и выставила счет на подоходный налог. Законно ли?

  • Nume: вадим
  • Data: 2020-10-23
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-10-27

Practica achiziționării sau înstrăinării unui automobil în Republica Moldova este una neuniformă, deoarece la achiziționarea unui autovehicul, în special la mâna a doua, mulți dintre noi, nu merg pe calea semnării unui contract de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport și înregistrarea acestuia la Direcţia înregistrare a transportului şi calificare a conducătorilor auto din cadrul Întreprinderii de Stat "Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru” (CRIS Registru), dar se limitează la perfectarea unei procuri autentificate notarial în privința mijlocului de transport procurat, percepând acest act, ca fiind un contract de vânzare-cumpărare. Această practică este utilizată de către cetățeni, pentru a evita unele cheltuieli suplimentare, legate de reînregistrarea mijlocului de transport. Acest mecanism este, însă, unul vicios, deoarece presupune în sine un șir de riscuri atât pentru vânzătorul autovehiculului cât și pentru cumpărătorul acestuia. Iată de ce nu se recomandă practicarea acestuia. Este necesar de a evidenția că „Procura generală” care, deobicei este perfecatată la înstrăinarea unui automobil, nu reprezintă un act de vâzare-cumpărare, asemenea unui contract, ci constituie un act juridic unilateral, prin care proprietarul autovehiculului doar împuterniceşte sau îi acordă dreptul unei anumite persoane de a utiliza sau de a călători atât în ţară cât şi în străinătate cu autoturismul, dar care rămâne în continuare a fi proprietatea acestuia. De asemenea, în baza procurii eliberate, posesorul îl poate reprezenta pe proprietarul autovehiculului în faţa organelor de asigurare în legătură cu autoturismul în cauză, la poliţie, precum şi oriunde va mai fi necesar. Posesorul autovehiculului va putea efectua reparaţii, va face cereri, va da declaraţii şi va efectua toate formalităţile legale necesare pentru întreținerea și exploatarea mijlocului de transport, inclusiv de a-l înstrăina. Tottodată este necesar de reţinut că, după perfectarea și autentificarea procurii în privința automobilului procurat, dacă nu sunt perfectate alte acte translative de proprietate, din punct de vedere juridic, proprietarul atomobilului va rămâne în continuare vânzătorul acestuia, motiv din care, ulterior transmiterii automobilului, ar putea surveni anumite situații neplăcute atât pentru vânzător cât și pentru cumpărătorul automobilului. Iată şi în cazul d-voastră, persoana căriua ia-ţi făcut procură pe automobil, sa folosit în limitele legislaţiei de acesta şi a înstrăinat autoturismul din numele d-voastră. Totul perfect legal. Iar acum d-voastră ve-ţi fi nevoit să achitaţi impozitele pe venit. Практика покупки или утилизации автомобиля в Республике Молдова неравномерна, поскольку при покупке автомобиля, особенно бывшего в употреблении, многие из нас не проходят подписание договора купли-продажи транспортного средства и его регистрацию в Дирекции. регистрация транспорта и квалификация водителей в Государственном предприятии «Реестр Центра государственных информационных ресурсов» (Реестр CRIS), но ограничивается заполнением нотариально заверенной доверенности на приобретенное транспортное средство, воспринимая этот акт как Договор купли-продажи. Такая практика используется гражданами, чтобы избежать дополнительных затрат, связанных с переоформлением транспортных средств. Однако этот механизм является порочным, поскольку он сопряжен с рядом рисков как для продавца автомобиля, так и для его покупателя. Поэтому практиковать это не рекомендуется. Необходимо отметить, что «Генеральная доверенность», которая обычно заполняется при продаже автомобиля, не является актом купли-продажи, как договор, а является односторонним правовым актом, посредством которого владелец транспортного средства только уполномочивает или предоставляет определенное лицо для использования или путешествия как внутри страны, так и за границу с автомобилем, но которое остается собственностью автомобиля. Кроме того, на основании выданной доверенности владелец может представлять владельца транспортного средства перед страховыми органами в связи с данным автомобилем, в полиции, а также там, где это будет необходимо. Владелец транспортного средства сможет проводить ремонт, делать запросы, подавать заявления и выполнять все юридические формальности, необходимые для обслуживания и эксплуатации транспортного средства, включая его отчуждение. В то же время следует отметить, что после оформления и заверения доверенности на приобретенный автомобиль, если иной переход права собственности не завершен юридически, владельцем автомобиля остается его продавец, поэтому после передачи автомобиля, Возможны неприятные ситуации как для продавца, так и для покупателя автомобиля. Здесь в вашем случае человек, доверенность которого была приобретена у вас, использовал ее в рамках законодательства и отчуждал автомобиль на ваше имя. Все совершенно законно. А теперь вам придется платить подоходный налог.