добрый день. купля-продажа недвижимого имущества

у меня есть документ купли- продажи гаража (в контракте этом указано что продавец обязан его построить и отдать мне во владение) который я зарегистрировала в Кадастре. сейчас этот гараж у меня хотят купить, можно с этим документом продать?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-11-30
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-12-03

Înstrăinarea unui bun imobil constă în mai multe etape: 1. Găsirea unui potenţial cumpărător; 2. Pregătirea actelor destinate pentru înstrăinarea imobilului ; 3. Semnarea contractului de înstrănare propriu-zis la notar; După spusele d-voastră un eventual cumpărător deja îl aveţi, acum urmează să perfectaţi actele pentru înstrăinarea bunului pentru prezentarea acestora notarului care va perfecta contractul de vînzare-cumpărare. Această etapă constă din pregătirea certificatelor destinate pentru înstrăinare, verificarea imobilului de lipsa oricăror interdicții, gaj sau alte sechestre, lipsa datoriilor la serviciile de deservire a imobilului (certificatele de la Oficiul Cadastral Teritorial, avizul cu privire la existența sau lipsa restanșelor la buget). În conformitate cu prevederile Art. 36 din Legea Nr. 1543 din 25-02-1998 cadastrului bunurilor imobile, drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin extrasul din registrul bunurilor imobile. Extrasul din registrul bunurilor imobile îl eliberează organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune se află bunul imobil în termen de 3 zile lucrătoare, persoanelor care sînt în drept să dispună de bunul imobil sau reprezentanților acestora pentru efectuarea tranzacţiilor Pentru obţinerea extrasului din registrul bunurilor imobile, este necesar ca proprietarul bunului să depună o cerere în scris, în baza contractului de vînzare-cumpărare (pe care aţi menţionat că îl deţineţi). În acelaş timp, tot cu contractul care îl deţineţi mergeţi la Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial în raza căruia este înregistrat bunul imobil în vederea eliberării certificatului cu privire la lipsa datoriilor la bugetul de stat. După ce obţineţi aceste documente puteţi merge cu cumpărătorul la notar pentru perfectarea contractului de vînzare-cumpărare. Отчуждение недвижимого имущества состоит из нескольких этапов: 1. Поиск потенциального покупателя; 2. Подготовка документов, предназначенных для отчуждения здания; 3. Подписание самого договора отчуждения у нотариуса; По вашему мнению, у вас уже есть потенциальный покупатель, теперь вам необходимо заполнить документы об отчуждении товара для предъявления нотариусу, который оформит договор купли-продажи. Этот этап состоит из подготовки справок об отчуждении, проверки здания на отсутствие запретов, залогов или иных изъятий, отсутствия долгов за услуги здания (справки из территориального кадастрового управления, уведомления о наличии или отсутствии задолженности). В соответствии с положениями статьи 36 Закона №. 1543 от 25-02-1998 кадастра недвижимого имущества, права на недвижимое имущество подтверждены выпиской из реестра недвижимого имущества. Выписка из реестра недвижимого имущества выдается территориальным кадастровым органом, в ведении которого находится недвижимое имущество, в течение 3 рабочих дней лицам, имеющим право распоряжаться недвижимым имуществом, или их представителям для совершения сделок. Чтобы получить выписку из реестра недвижимого имущества, собственнику недвижимости необходимо подать письменный запрос на основании договора купли-продажи (который, как вы упомянули, принадлежит вам). В то же время, также с имеющимся у вас договором, обратитесь в территориальную государственную фискальную инспекцию, в которой находится недвижимость, для выдачи справки об отсутствии задолженности перед государственным бюджетом. После получения этих документов вы можете пойти с покупателем к нотариусу для оформления договора купли-продажи.