Купля-продажа квартиры

Добрый день! Покупаю квартиру и хочу знать кто в ней прописан. Где мне найти эту информацию.

  • Nume: Anonim
  • Data: 2021-01-12
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-01-17

Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, persoanele nu pot avea concomitent decît un singur domiciliu şi/sau o singură reşedinţă. În cazul în care aceştia deţin mai multe locuinţe, îşi pot stabili domiciliul sau reşedinţa în oricare din acestea. Autoritatea competentă pentru înregistrarea la domiciliu pentru cetăţenii Republicii Moldova este serviciul eliberare a actelor de identitate ale Agenţiei Servicii Publice. Înregistrarea la domiciliu sau la reşedinţă se efectuează în temeiul cererii solicitantului însoţită de următoarele documente: 1. actul de identitate de uz intern; 2. actul ce atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului locativ; 3. dovada achitării taxelor şi a tarifelor stabilite pentru înregistrare sau radiere din evidenţă; Astfel, informaţia despre persoanele ce au stabilit domiciliul sau statutul în locuinţa respectivă poate fi obţinută de la subdiviziunea teritorială a Agenției Servicii Publice. Согласно законодательству Республики Молдова, лица могут иметь только одно место жительства и / или одно место жительства одновременно. Если они владеют более чем одним домом, они могут обосноваться в любом из них. Компетентным органом по регистрации места жительства для граждан Республики Молдова является служба выдачи документов, удостоверяющих личность, Агентства государственных услуг. Регистрация на дому или по месту жительства производится на основании заявления заявителя, сопровождаемого следующими документами: 1. удостоверение личности для внутреннего пользования; 2. документ, подтверждающий право собственности или пользования жилой площадью; 3. подтверждение уплаты налогов и сборов, установленных для регистрации или снятия с учета; Таким образом, информацию о лицах, установивших постоянное место жительства или статус в соответствующем жилище, можно получить в территориальном подразделении Агентства государственных услуг.