RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2021-03-08

În data de 11 noiembrie 2020, cabinetul de miniştri ai Republicii Moldova a aprobat modificări în legislaţie printr Hotărîrea Guvernului Nr. 814 din 11-11-2020 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, prin care motorul unui autovehicul a ajuns a fi catalogat cu toate actele în regulă drept piesă de schimb. Această hotărâre a fost publicată în Monitorul Oficial şi a intrat în vigoare în data de 20 noiembrie 2020, însemnând că din această dată, oricine doreşte sau are nevoie să-şi schimbe motorul maşinii, o poate face, fără a avea nevoie de careva acte. Țările Uniunii Europene de mult timp au atribuit motorului statut de piesă de schimb și nu includ numărul motorului în certificatul de înmatriculare a vehiculelor. Același exemplu l-au urmat Federația Rusă, Ucraina, Belarus, etc. Acum şi Republica Moldova se adaugă în această listă, fiind până în 2017 unica țară din zonă unde numărul motorului se includea în certificatul de înmatriculare și era considerat ca element de identificare a vehiculului. Deși, Hotărîrea Guvernului Nr. 423 din 12-06-2017 privind aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 15 octombrie 2012, a avut drept scop ajustarea legislației naționale la reglementările europene, inclusiv excluderea numărului motorului ca element de identificare al vehiculului și atribuirea acestuia statut de piesă de schimb, în practică acest scop nu a fost atins în totalmente. Numărul motorului a fost exclus din certificatul de înmatriculare a vehiculelor, însă el continua să fie înregistrat în baza de date a Agenției Servicii Publice. Prin urmare, a fost mimată implementarea Directivei 1999/37/CE. Astfel, până în data de 20 noiembrie 2020, au existat cazuri când inspectorii de patrulare opreau unitățile de transport și le escortau la parcările speciale pe motiv că numărul motorului existent nu coincidea cu cel din baza de date sau numărul nu era suficient de vizibil din cauza uzurii. Astfel, unii inspectori, având acces la baza de date a ASP, continuau să utilizeze numărul motorului ca element de identificare a vehiculului, ceea ce contravine normelor europene. Această situație s-a creat din cauza că odată cu adoptarea Hotărîrii Guvernului Nr. 423/2017, nu au fost ajustate la standardele europene și alte acte normative care reglementează normele de înregistrare și identificare a vehiculului. Astfel, finalitățile urmărite de Hotărîrea Guvernului Nr. 814/2020 este ajustarea legislației naționale la standardele UE și excluderea lacunelor din actele normative în vigoare care contravin Directivelor UE. Deci în prezent avem următoarele elemente prin care o maşină poate fi recunoscută în cazul unei verificări: după numărul de identificare al caroseriei, al şasiului (ramei) şi după numărul de înmatriculare. Iar singurele date referitoare la motorul vehiculului, care se înscriu în certificatul de înmatriculare, sunt: capacitatea cilindrică, puterea netă maximă în kW şi tipul de combustibil (sau sursa de putere). Încă o modificare, operată o dată cu intrarea în vigoare a Hotărîrii Guvernului Nr. 814/2020, este în Hotărîrea Guvernului Nr. 357 din 13-05-2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere, la punctul 125 litera b: “Vehiculul este reţinut şi adus la parcarea specială, pentru a interzice exploatarea acestuia, în cazul în care numărul de identificare a şasiului, caroseriei, cadrului sau a motorului (se exclud aceste cuvinte) este reimprimat prin poansonare ori acesta nu corespunde celui înscris în certificatul de înmatriculare”. Astfel, potrivit normelor legale în vigoare la ziua de azi, pentru a schimba motorul unui autoturism nu este nevoie de careva acte, deoarece acesta a fost trecut la clasa pieselor de schimb. 11 ноября 2020 года Кабинет Министров Республики Молдова утвердил поправки в законодательство Постановлением Правительства No. 814 от 11-11-2020 об утверждении вносимых изменений в некоторых постановлениях правительства, согласно которым двигатель транспортного средства должен быть каталогизирован со всеми документами в качестве запасной части. Это решение было опубликовано в Официальном вестнике и вступило в силу 20 ноября 2020 года, а это означает, что с этой даты любой, кто хочет или нуждается в замене двигателя автомобиля, может сделать это без необходимости в каких-либо документах. Страны Евросоюза давно присвоили двигателю статус запасной части и не включают номер двигателя в свидетельство о регистрации транспортного средства. Этому же примеру последовали Российская Федерация, Украина, Беларусь и др. Теперь к этому списку добавлена ​​Республика Молдова, которая до 2017 года была единственной страной в регионе, где номер двигателя был включен в свидетельство о регистрации и считался элементом идентификации транспортного средства. Хотя Постановление Правительства № 423 от 12-06-2017 об утверждении изменений, которые действуют в Постановлении Правительства No. 770 от 15 октября 2012 года, направленная на приведение национального законодательства в соответствие с европейскими правилами, включая исключение номера двигателя как идентификационного элемента транспортного средства и присвоение ему статуса запасной части, на практике эта цель не была полностью достигнута. Номер двигателя был исключен из свидетельства о регистрации транспортного средства, но продолжал регистрироваться в базе данных Агентства государственных услуг. Таким образом, имитируется реализация Директивы 1999/37 / EC. Таким образом, до 20 ноября 2020 года наблюдались случаи, когда инспекторы патрульной службы останавливали транспортные средства и сопровождали их на специальные автостоянки на том основании, что номер имеющегося двигателя не совпадал с номером в базе данных или номер был недостаточно виден из-за износ. Таким образом, некоторые инспекторы, имея доступ к базе данных ASP, продолжали использовать номер двигателя в качестве идентификационного элемента транспортного средства, что противоречит европейским правилам. Такая ситуация возникла потому, что с принятием Постановления Правительства № 423/2017, не были приведены в соответствие с европейскими стандартами и другими постановлениями, регулирующими правила регистрации и идентификации транспортного средства. Таким образом, окончательные выводы Постановления Правительства № 814/2020 - это приведение национального законодательства в соответствие со стандартами ЕС и устранение пробелов в существующих правилах, противоречащих директивам ЕС. Итак, теперь у нас есть следующие элементы, по которым автомобиль можно распознать в случае проверки: по идентификационному номеру кузова, шасси (рамы) и по регистрационному номеру. И единственными данными о двигателе транспортного средства, которые зарегистрированы в регистрационном свидетельстве, являются: объем цилиндра, максимальная полезная мощность в кВт и тип топлива (или источника энергии). Еще одна поправка, вступившая в силу после вступления в силу Постановления Правительства № 814/2020, в Постановлении Правительства № 357 от 13.05.2009 об утверждении Правил дорожного движения, в пункте 125 буква б: «Транспортное средство задержано и доставлено на специальную стоянку, для запрета его эксплуатации, если идентификационный номер шасси, кузова, рама или двигатель (эти слова исключены) перепечатаны перфорацией или не соответствуют зарегистрированной в регистрационном удостоверении ». Таким образом, согласно действующим сегодня правовым нормам, для замены двигателя автомобиля не требуется никаких документов, поскольку он переведен в класс запчастей.