Здравствуйте, вы помогаете в приватизации жилья?

Никак не получается приватизировать жилье

  • Nume: Тимошенко Альбина
  • Data: 2020-12-01
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-12-03

În conformitate cu prevederile Art. 2 a Legii Nr. 198 din 26-07-2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, para-juristul este persoană care se bucură de o înaltă stimă din partea comunităţii locale, avînd studii juridice incomplete sau studii superioare complete, care nu practică activitate de avocat şi care, după o instruire specială, este calificat să acorde asistenţă juridică primară membrilor comunităţii din contul mijloacelor destinate acordării de asistenţă juridică garantată de stat, conform unui regulament referitor la statutul şi la calificarea para-juriştilor. Totodată în conformitate cu prevederile Art. 2 a Legii Nr. 198 din 26-07-2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, asistenţă juridică calificată constă în acordare a serviciilor juridice de consultanţă, reprezentare şi/sau apărare în organele de urmărire penală, în instanţele judecătoreşti pe cauze penale, contravenţionale, civile sau de contencios administrativ, reprezentare în faţa autorităţilor administraţiei publice; Procesul de privatizare prevede conlucrarea cu autorităţile publice, respectiv dacă d-voastră nu vă discurcaţi în acest lucru sau nu aveţi timp pentru aceasta, este nevoie să angajaţi o persoană care să vă reprezinte în faţa organelor, iar în acest caz un parajurist nu vă poate ajuta, dar aveţi nevoie de un jurist/avocat care să vă reprezinte în fata autoritatilor publice în vederea efectuării tuturor acţiunilor de privatizare a imobilului pe numele d-voastră. В соответствии с положениями статьи 2 Закона №. 198 от 26-07-2007 о юридической помощи, гарантируемой государством, параюрист - это лицо, пользующееся большим уважением со стороны местного сообщества, имеющее незаконченное юридическое образование или полное высшее образование, не практикующее право и после специальной подготовки имеет право оказывать первичную юридическую помощь членам сообщества от имени средств, предназначенных для оказания юридической помощи, гарантированной государством, в соответствии с положением о статусе и квалификации параюристов. В то же время, в соответствии с положениями статьи 2 Закона №. 198 от 26-07-2007 в отношении правовой помощи, гарантированной государством, квалифицированная юридическая помощь заключается в предоставлении юридических консультаций, услуг представительства и / или защиты в органах уголовного розыска, в судах по уголовным, правонарушительным, гражданским или административные споры, представительство в органах публичного управления; Процесс приватизации предполагает работу с государственными органами, т.е. если вы не согласны или у вас нет времени на это, вам необходимо нанять человека, который будет представлять вас перед органами, и в этом случае помощник юриста не может помощь, но вам нужен юрист / адвокат, который будет представлять вас в государственных органах, чтобы проводить все действия по приватизации здания от вашего имени.