Добрый вечер! Спросил неделю назад так и не ответили ! Можно ли оспорить долг в INCASO через суд?

Можно ли оспорить долг в INCASO через суд? И как правильно разрешить проблему?

  • Nume: Anonim
  • Data: 2020-10-25
  • 1

RĂSPUNSURILE PARAJURIȘTILOR (1)

CRÎȘMARU Iulian

Data: 2020-10-27

Potrivit informaţiei de pe pagina web incaso.md, compania INCASO oferă servicii de recuperare a creanțelor în domeniul telecomunicațiilor și în sfera microfinanțării, precum și servicii de colectare a datoriilor față de furnizorii de utilități (telefon, gaze, energie electrică etc.), dar și de recuperare a debitelor instituțiilor financiare. În Republica Moldova aceasta metodă este reglementată prin Legea cu privire la mediere nr. 137 din 03.07.2015. Conform prevederilor art. 2 din legea sus-menționată, medierea reprezintă modalitatea de soluţionare alternativă a litigiilor pe cale amiabilă, în cadrul unui proces structurat, flexibil şi confidenţial, cu asistenţa unui sau mai multor mediatori. În conformitate cu prevderile Art. 34 a acestei legi, iniţierea medierii în condiţiile prezentei legi suspendă termenele de prescripţie pentru părţi pe durata desfăşurării procesului de mediere Medierea se încheie între părți și tot procesul este supravegheat de mediator. Acesta fiind a treia parte implicată în rezolvarea conflictului, iar în termeni legali mediatorul este persoana terță, atestată în condițiile Legii cu privire la mediere, care asigură desfășurarea procesului de mediere în vederea soluționării litigiului dintre părți. Mediatorul își poate desfășura activitatea în cadrul unui birou de mediere sau al unei organizații de mediere. Mediatorul ajută părţile prin comunicare și negociere să rezolve conflictele apărute, în cazul INCASO, între client și debitor. Rezultatul medierii poate fi: 1. Încheierea unui acord de împăcare - TRANZACȚIA, ce prevede un grafic avantajos de plăți coordonat de ambele părți și care urmează a fi respectat. Anume tranzacția presupune soluționarea amiabilă a litigiului. În conformitate cu prevederile Art.33 din legea sus menţonată, odată semnată tranzacția este obligatorie pentru părți și se execută benevol în termen de 20 de zile, dacă părțile nu au stabilit altfel, dacă tranzacția încheiată în cadrul unui proces de mediere, care a avut loc în afara procesului civil, nu este executată benevol, la sigur compania se va adresa în instanţa de judecată pentru a fi executată silit. Deci tranzacţia devine obligatorie şi nu mai poate fi atacată în instanţa de judecată, cu excepţiile prevăzute de Art.32 a respectivei legi care prevede că: (1) Tranzacţia este acordul încheiat de părţi şi contrasemnat de mediator, ca urmare a procesului de mediere, prin care părţile consimt asupra soluţionării amiabile a unui litigiu. (2) Tranzacţia trebuie să corespundă condiţiilor de valabilitate prevăzute de prezenta lege, Codul civil şi de alte acte legislative. (3) Nu se admite includerea în tranzacţie a clauzelor care: a) se referă la drepturi şi obligaţii de care părţile nu pot dispune liber prin tranzacţie; b) încalcă normele imperative ale legii, ordinea publică şi bunele moravuri; c) sînt în mod evident inechitabile; d) prejudiciază interesul superior al copilului; e) încalcă drepturile unor terţe persoane neantrenate în procesul medierii. 2. În cazul în care nu a fost semnată tranzacţia de soluționarea amiabilă a litigiului. Dacă părţile nu încheie tranzacția, termenul de prescripţie a datoriei către împrumutător continuă să curgă de la data încetării medierii, mediatorul transmite procesul verbal cu privire la imposibilitatea semnării unui acord amiabil către împrumutător şi cu certitudine acesta se va adresa în instanţa de judecată cu privire la stabilirea sumei datoriei şi executarea silită a acestea. În acest caz vă puteţi angaja un avocat care să vă apere interesele şi a aduce la discreţie judecătorului cît mai multe dovezi în vederea nevinovăţiei d-voastră. Согласно информации на сайте incaso.md, INCASO предлагает услуги по взысканию долгов в области телекоммуникаций и микрофинансирования, а также услуги по взысканию долгов поставщикам коммунальных услуг (телефон, газ, электричество и т. Д.), Но и взыскание долгов финансовых учреждений. В Республике Молдова этот метод регулируется Законом о медиации №. 137 от 03.07.2015. Согласно положениям ст. 2 вышеупомянутого закона, медиация - это альтернативный способ урегулирования споров мирным путем, в рамках структурированного, гибкого и конфиденциального процесса с помощью одного или нескольких посредников. В соответствии с положениями статьи 34 этого закона инициирование медиации в соответствии с условиями этого закона приостанавливает сроки исковой давности для сторон во время процесса медиации. Медиация заканчивается между сторонами, и весь процесс контролируется медиатором. Это третья сторона, участвующая в разрешении конфликта, и с юридической точки зрения посредником является третья сторона, сертифицированная в соответствии с Законом о медиации, которая обеспечивает проведение процесса медиации для разрешения спора между сторонами. Посредник может работать в офисе посредничества или посреднической организации. Посредник помогает сторонам посредством общения и переговоров разрешить конфликты, которые возникли, в случае INCASO, между клиентом и должником. Результатом медиации может быть: 1. Заключение мирового соглашения - СДЕЛКА, которая предусматривает выгодный график платежей, согласованный обеими сторонами и подлежащий соблюдению. А именно сделка предполагает мировое урегулирование спора. В соответствии с положениями статьи 33 вышеупомянутого закона после подписания сделка является обязательной для сторон и выполняется добровольно в течение 20 дней, если стороны не установили иное, место вне гражданского процесса, не выполняется добровольно, наверняка компания обратится в суд для приведения в исполнение. Таким образом, сделка становится обязательной и больше не может быть оспорена в суде, за исключением случаев, предусмотренных статьей 32 соответствующего закона, которая гласит: (1) Сделка - это соглашение, заключенное сторонами и подписанное посредником в результате процесса медиации, посредством которого стороны договариваются о мировом урегулировании спора. (2) Сделка должна соответствовать условиям действительности, предусмотренным настоящим законом, Гражданским кодексом и другими законодательными актами. (3) Включение в сделку пунктов, которые: а) относится к правам и обязанностям, которыми стороны не могут свободно распоряжаться посредством сделки; б) нарушает императивные нормы закона, общественного порядка и нравственности; в) заведомо несправедливы; г) наносит ущерб интересам ребенка; д) нарушает права третьих лиц, не участвующих в процессе медиации. 2. Если сделка не была подписана, мировое разрешение спора. Если стороны не заключают сделку, срок исковой давности долга перед кредитором продолжает течь с момента прекращения медиации, посредник отправляет кредитору отчет о невозможности подписания мирового соглашения и он обязательно обратится установление размера долга и его принудительное исполнение. В этом случае вы можете нанять юриста, который защитит ваши интересы и предоставит судье как можно больше доказательств своей невиновности.